50 ÅRS JUBILÆUM I ONSDAGSKLUBBEN.

                  

Der var stuvende fuld i lokalet, da ONSDAGSKLUBBEN -med støtte fra fonden ”Ensomme Gamles Værn”- i fredags kunne fejre klubbens 50 års jubilæum med musik, sang, underholdning, taler og en lækker buffet.

Rigtig mange havde tilmeldt sig til jubilæumsfesten, men på grund af pladsmangel måtte man desværre sige stop til de sidste tilmeldinger.

Til stede ved jubilæet var også Per Jacobsen, som var særlig indbudt og kom fra Viborg, hvor han nu bor. Han er søn af Alice og Bent Jacobsen, som for 50 år siden var lærerpar på Føns Skole. Det var Alice og Bent, der tog initiativ til stiftelse af klubben.

Klubben, som hovedsagelig dækker flere små landsbysamfund i det gamle Nørre Åby og Ejby kommuner, har til huse i konfirmandstuen i Føns.

Vi siger tak til Fonden Ensomme Gamles Værn.

 

 

Rengøring på Føns Gl. Skole

Onsdag den 21. marts har vi hovedrengøring og arbejdsdag sammen med gymnastikpigerne.

Vi starter klokken 8,30 med kaffe – rundstykker og fordeling af opgaverne. Mød op til en hyggelig formiddag.

MVH   Beboerforeningen for Føns og Omegn

Edderfugl

Lige nu kan du se små flokke af edderfugle i Føns Vig.

Edderfuglen er en stor, kraftig andefugl med en karakteristisk trekantet hovedprofil uden tydelig overgang mellem hoved og næb. Hannen er i pragtdragt et fantastisk syn med sit ferskenfarvede bryst og det hvid-sort-grønne hoved. Hunnen er mere diskret i farverne med brun, tværvatret fjerdragt. Flokke af edderfugle fremstår gerne meget spraglede, da hannerne gennemgår flere fjerdragter, inden de er udfarvede efter 3 år.

I Danmark yngler arten langt overvejende i de indre danske farvande, men den forekommer også almindeligt i Vadehavet. Den vigtigste ynglelokalitet er Saltholm i Øresund, som kan huse op til en fjerdedel af hele den danske ynglebestand. Edderfuglen yngler gerne i kolonier, især på holme og småøer.

De danske farvande er af særdeles stor international betydning for den nordvesteuropæiske bestand, idet omkring 30 % af den overvintrer her. Arten er således en meget almindelig trækfugl i Danmark, og op mod 60.000 fugle er set på én dag trække forbi Gedser Odde, som sammen med Sydlangeland nok er den bedste lokalitet for at se edderfugletræk.

Edderfuglen lever primært af blåmuslinger, men den æder også andre muslinger, snegle, fisk, søstjerner og krebsdyr. Føden tages gerne i de mere lavvandede havområder, men arten er i stand til at dykke ned på over 20 meters dybde efter føde.

Færdsel i naturen

Mange er ofte i tvivl om, hvilke regler der gælder for færdsel i naturen. Mange tror fejlagtet, at blot der er opsat et skilt med teksten “Privat Vej”, så er det forbudt at færdes. Men det må du faktisk godt, men kun til fods eller på cykel.

Færdslen reguleres af lov om mark- og vejfred og naturbeskyttelsesloven.

Af Naturbeskyttelseslovens kapitel 4 fremgår følgende:

Strande

§ 22. Strandbredder og andre kyststrækninger mellem daglig lavvandslinie og den sammenhængende landvegetation er åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning. Adgang sker på eget ansvar. Det er tilladt kortvarigt at have en båd uden motor liggende på strandbredden. I perioden 1. april-30. september skal hunde føres i snor.
Stk. 2. Reglen i stk. 1 omfatter ikke arealer, der inden den 1. januar 1916 er udlagt som have eller inddraget under en erhvervsvirksomhed, der drives på ejendommen. Det samme gælder forsvarsanlæg og havneanlæg.
Stk. 3. Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskeliggøres.
Stk. 4. På privatejede strandbredder og kyststrækninger må ophold og badning ikke finde sted inden for 50 m fra beboelsesbygninger.

Skove

§ 23. Skove er åbne for færdsel til fods og på cykel samt for ophold, hvis der er lovlig adgang dertil. Det gælder dog ikke for skovarealer, der er afmærket som militære anlæg. Adgang sker på eget ansvar. Hunde skal føres i snor.
Stk. 2. Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskeliggøres. Der må ikke opsættes usædvanlige hegn omkring skove.
Stk. 3. Ejeren kan forbyde adgang på dage, hvor der holdes jagt, eller i områder, hvor der foregår intensivt skovningsarbejde.
Stk. 4. Enhver, der færdes i skoven på anden måde end tilladt, har pligt til at oplyse navn og bopæl på forlangende af skovejeren eller dennes repræsentant.
Stk. 5. I privatejede skove må færdsel til fods kun ske ad stier og anlagte veje og færdsel på cykel kun ad befæstede stier og anlagte veje. Der er kun adgang fra kl. 7 til solnedgang, og ophold må ikke finde sted inden for 150 m fra beboelses- og driftsbygninger. Ejeren af privatejede skove på mindre end 5 ha kan dog ved skiltning efter bestemmelserne i mark- og vejfredslovens § 17 fastsætte indskrænkninger i offentlighedens adgang.
Stk. 6. Reglerne i stk. 5 gælder ikke for skove, der ejes af offentlige stiftelser.

Udyrkede arealer

§ 24. Udyrkede arealer er åbne for færdsel til fods og ophold, hvis der er lovlig adgang dertil. Adgang sker på eget ansvar. Hunde skal føres i snor.
Stk. 2. Ejeren kan forbyde adgang på dage, hvor der holdes jagt, eller i områder, hvor der foregår intensivt landbrugsarbejde.
Stk. 3. Til privatejede, udyrkede arealer er der kun adgang fra kl. 7 til solnedgang. Ophold må ikke finde sted inden for 150 m fra beboelses- og driftsbygninger.
Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1, 1. punktum, gælder ikke privatejede arealer, der i deres helhed er forsvarligt hegnede. Bestemmelsen gælder heller ikke de bræmmer langs vandløb og søer, som efter lov om vandløb skal holdes udyrkede, medmindre de grænser op til arealer, der er åbne for offentlighedens adgang.

Klitfredede arealer

§ 25. Klitfredede arealer, jf. § 8 og § 9, er åbne for færdsel til fods og kortvarigt ophold, hvis der er lovlig adgang dertil. Adgang sker på eget ansvar. Hunde skal føres i snor.
Stk. 2. På privatejede, klitfredede arealer må ophold ikke finde sted inden for 50 m fra beboelsesbygninger.

Veje og stier

§ 26. Anlagte veje og befæstede stier i det åbne land er åbne for færdsel til fods og på cykel. Adgang sker på eget ansvar.
Stk. 2. Ejeren kan ved skiltning efter bestemmelserne i mark- og vejfredslovens § 17 helt eller delvis forbyde færdsel, hvis den er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen, hvis den i særlig grad generer privatlivets fred, eller hvis der er behov for beskyttelse af plante- og dyreliv.
Stk. 3. Ejeren kan på samme måde forbyde færdsel ad private enkeltmandsveje og -stier på dage, hvor der holdes jagt, eller hvor færdslen på grund af intensivt landbrugsarbejde kan være forbundet med fare.
Stk. 4. Amtsrådet kan helt eller delvis tilsidesætte et forbud mod færdsel for gennemgående vejes og stiers vedkommende.

Aktiviteter i Føns

Der sker rigtig meget her i Føns. Du behøver aldrig at kede dig eller mangle selskab

Her er en lille oversigt over, hvad vi har at byde på:

Havsvømning, Morgen gåtur, Bridgeklub, Petanque
Søsport (kajak og inrigger), Stavgang, Læseklub, Fællesspisning, Jollehavn, Onsdagsklub, Fårelaug, Kirkekor, Fønsiner, Strikkeklub, Hundeholdet, Helårsbadning, Onsdagsgymnastik, Føns Brandværn, Brolaug, Badminton +60

Har du lyst til at deltage i noget af alt dette, og ikke ved, hvem du skal henvende dig til, så spørge din nabo. Så er der helt sikkert hjælp at hente

Petanque

 

Hver onsdag formiddag kl 0930 spiller vi petanque på Føns Gl. Skole. 

Efter udfordringerne vi har lidt hyggeligt samvær med vores medbragte kaffe.

Alle er meget velkomne

Beboerforeningen

Dejlige Føns

Føns fra oven

Føns fra oven

20161010_083646

Sæl på badebroen

Derfor bor vi i Føns:

Føns’s natur, skønhed og ro giver balance i livet. Vi har en af Fyns fineste fuglelokaliteter, en dejlig badestrand med blåt flag og skov lige uden for døren. Det er derfor ikke så underligt, at vi føler en særlig indre ro i det øjeblik, vi drejer af fra Assensvejen.

Vi bor tæt på områdets økonomiske kraftcentre, Trekantområdet og Odense

Vi ligger 7 min kørsel fra motorvejen, 7 min fra stationen og med billig teletaxi. 

Vi har gode indløbsmuligheder med supermarkeder og specialforretninger  i de nærliggende stationsbyer, Nr. Aaby og Ejby.

Vi kombinerer landsbylivet med det moderne menneskes behov. Derfor har vi egen børnehave og sikker skolevej, gode skoler med skolebus,  et superhurtigt fiberbredbånd og har dermed den perfekte forudsætning på plads for dig, som har hjemmearbejdsplads, eget fjernvarmeværk og har etablering af et seniorboligfællesskab på tegnebrættet.

Vi er frie og tager vort liv i egen hånd samtidig med, at vi gør vort fællesskab til vor styrke.  Føns Skole er centrum for vort rige foreningsliv, fællesspisninger og private fester.

Er du til kor, sejlads fra vor egen jollehavn, kajak, inrigger, fiskeri, gymnastik, foredrag,  et rigt kirkeliv, seniorklub, kvindeforening, stavgang, morgenvandring, vinterbadning, fårelaug. You name it. Vi har det hele. Og hvis der er noget vi mangler, skaber vi det selv.