Forfatterarkiv: Ib Bager

Fredagscafé

Fredags cafe’ 2. marts 2018 Kl. 17, 30

Vores lokale Martin og Per Hyttel giver den hele armen med musik og sang

 

Vil du nyde musikken – snakke – danse – synge – eller blot nyde samværet.

Du bestemmer selv

Medbring lidt mad til Buffeten, og entre’ er gratis blot skal du købe dine drikkevarer af Beboerforeningen til de sædvanlige små priser Velkommen til en festlig aften.

Tilmelding  :   Ann Pia 30246324     Ebbe 26708485

 

Lille Skallesluger

Lige nu har vi besøg af en sjælden gæst i Føns vangs Sø, nemlig Lille Skallesluger

I pragtdragten er hannen umiskendelig med overvejende hvid fjerdragt med grå flanker og sort omkring øjet og i nakken. Hunnerne og hanner i eklipsedragt er grålige med hvide kinder og strube samt rødbrun kalot. Den er den mindste af skalleslugerne, en smule mindre end troldanden.
Lille skallesluger yngler ved skov- eller fjeldsøer i Nordrusland og Sibirien, men også Finland har en betydelig bestand. I det nordlige Sverige yngler få hundrede par, mens der i det nordlige Norge er en endnu mindre bestand. Fuglene fra Sibirien overvintrer ved det Kaspiske Hav, mens de nordskandinaviske og russiske fugle trækker til Nordvesteuropa, hovedsagelig Holland og Tyskland.

I Danmark har man i milde vintre kunnet konstatere op til et par tusind individer. De største forekomster er i farvandene omkring Sydsjælland og Lolland-Falster. Den samlede nordvesteuropæiske vinterbestand tæller mellem 30.000 og 40.000 fugle.
I lighed med de andre skalleslugerarter består føden af forskellige småfisk, som fanges ved dykning. Derudover tages også diverse krebsdyr og insektlarver.

Færdsel i naturen

Mange er ofte i tvivl om, hvilke regler der gælder for færdsel i naturen. Mange tror fejlagtet, at blot der er opsat et skilt med teksten “Privat Vej”, så er det forbudt at færdes. Men det må du faktisk godt, men kun til fods eller på cykel.

Færdslen reguleres af lov om mark- og vejfred og naturbeskyttelsesloven.

Af Naturbeskyttelseslovens kapitel 4 fremgår følgende:

Strande

§ 22. Strandbredder og andre kyststrækninger mellem daglig lavvandslinie og den sammenhængende landvegetation er åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning. Adgang sker på eget ansvar. Det er tilladt kortvarigt at have en båd uden motor liggende på strandbredden. I perioden 1. april-30. september skal hunde føres i snor.
Stk. 2. Reglen i stk. 1 omfatter ikke arealer, der inden den 1. januar 1916 er udlagt som have eller inddraget under en erhvervsvirksomhed, der drives på ejendommen. Det samme gælder forsvarsanlæg og havneanlæg.
Stk. 3. Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskeliggøres.
Stk. 4. På privatejede strandbredder og kyststrækninger må ophold og badning ikke finde sted inden for 50 m fra beboelsesbygninger.

Skove

§ 23. Skove er åbne for færdsel til fods og på cykel samt for ophold, hvis der er lovlig adgang dertil. Det gælder dog ikke for skovarealer, der er afmærket som militære anlæg. Adgang sker på eget ansvar. Hunde skal føres i snor.
Stk. 2. Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskeliggøres. Der må ikke opsættes usædvanlige hegn omkring skove.
Stk. 3. Ejeren kan forbyde adgang på dage, hvor der holdes jagt, eller i områder, hvor der foregår intensivt skovningsarbejde.
Stk. 4. Enhver, der færdes i skoven på anden måde end tilladt, har pligt til at oplyse navn og bopæl på forlangende af skovejeren eller dennes repræsentant.
Stk. 5. I privatejede skove må færdsel til fods kun ske ad stier og anlagte veje og færdsel på cykel kun ad befæstede stier og anlagte veje. Der er kun adgang fra kl. 7 til solnedgang, og ophold må ikke finde sted inden for 150 m fra beboelses- og driftsbygninger. Ejeren af privatejede skove på mindre end 5 ha kan dog ved skiltning efter bestemmelserne i mark- og vejfredslovens § 17 fastsætte indskrænkninger i offentlighedens adgang.
Stk. 6. Reglerne i stk. 5 gælder ikke for skove, der ejes af offentlige stiftelser.

Udyrkede arealer

§ 24. Udyrkede arealer er åbne for færdsel til fods og ophold, hvis der er lovlig adgang dertil. Adgang sker på eget ansvar. Hunde skal føres i snor.
Stk. 2. Ejeren kan forbyde adgang på dage, hvor der holdes jagt, eller i områder, hvor der foregår intensivt landbrugsarbejde.
Stk. 3. Til privatejede, udyrkede arealer er der kun adgang fra kl. 7 til solnedgang. Ophold må ikke finde sted inden for 150 m fra beboelses- og driftsbygninger.
Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1, 1. punktum, gælder ikke privatejede arealer, der i deres helhed er forsvarligt hegnede. Bestemmelsen gælder heller ikke de bræmmer langs vandløb og søer, som efter lov om vandløb skal holdes udyrkede, medmindre de grænser op til arealer, der er åbne for offentlighedens adgang.

Klitfredede arealer

§ 25. Klitfredede arealer, jf. § 8 og § 9, er åbne for færdsel til fods og kortvarigt ophold, hvis der er lovlig adgang dertil. Adgang sker på eget ansvar. Hunde skal føres i snor.
Stk. 2. På privatejede, klitfredede arealer må ophold ikke finde sted inden for 50 m fra beboelsesbygninger.

Veje og stier

§ 26. Anlagte veje og befæstede stier i det åbne land er åbne for færdsel til fods og på cykel. Adgang sker på eget ansvar.
Stk. 2. Ejeren kan ved skiltning efter bestemmelserne i mark- og vejfredslovens § 17 helt eller delvis forbyde færdsel, hvis den er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen, hvis den i særlig grad generer privatlivets fred, eller hvis der er behov for beskyttelse af plante- og dyreliv.
Stk. 3. Ejeren kan på samme måde forbyde færdsel ad private enkeltmandsveje og -stier på dage, hvor der holdes jagt, eller hvor færdslen på grund af intensivt landbrugsarbejde kan være forbundet med fare.
Stk. 4. Amtsrådet kan helt eller delvis tilsidesætte et forbud mod færdsel for gennemgående vejes og stiers vedkommende.

Aktiviteter i Føns

Der sker rigtig meget her i Føns. Du behøver aldrig at kede dig eller mangle selskab

Her er en lille oversigt over, hvad vi har at byde på:

Havsvømning, Morgen gåtur, Bridgeklub, Petanque
Søsport (kajak og inrigger), Stavgang, Læseklub, Fællesspisning, Jollehavn, Onsdagsklub, Fårelaug, Kirkekor, Fønsiner, Strikkeklub, Hundeholdet, Helårsbadning, Onsdagsgymnastik, Føns Brandværn, Brolaug, Badminton +60

Har du lyst til at deltage i noget af alt dette, og ikke ved, hvem du skal henvende dig til, så spørge din nabo. Så er der helt sikkert hjælp at hente

Petanque

 

Hver onsdag formiddag kl 0930 spiller vi petanque på Føns Gl. Skole. 

Efter udfordringerne vi har lidt hyggeligt samvær med vores medbragte kaffe.

Alle er meget velkomne

Beboerforeningen

Dejlige Føns

Føns fra oven

Føns fra oven

20161010_083646

Sæl på badebroen

Derfor bor vi i Føns:

Føns’s natur, skønhed og ro giver balance i livet. Vi har en af Fyns fineste fuglelokaliteter, en dejlig badestrand med blåt flag og skov lige uden for døren. Det er derfor ikke så underligt, at vi føler en særlig indre ro i det øjeblik, vi drejer af fra Assensvejen.

Vi bor tæt på områdets økonomiske kraftcentre, Trekantområdet og Odense

Vi ligger 7 min kørsel fra motorvejen, 7 min fra stationen og med billig teletaxi. 

Vi har gode indløbsmuligheder med supermarkeder og specialforretninger  i de nærliggende stationsbyer, Nr. Aaby og Ejby.

Vi kombinerer landsbylivet med det moderne menneskes behov. Derfor har vi egen børnehave og sikker skolevej, gode skoler med skolebus,  et superhurtigt fiberbredbånd og har dermed den perfekte forudsætning på plads for dig, som har hjemmearbejdsplads, eget fjernvarmeværk og har etablering af et seniorboligfællesskab på tegnebrættet.

Vi er frie og tager vort liv i egen hånd samtidig med, at vi gør vort fællesskab til vor styrke.  Føns Skole er centrum for vort rige foreningsliv, fællesspisninger og private fester.

Er du til kor, sejlads fra vor egen jollehavn, kajak, inrigger, fiskeri, gymnastik, foredrag,  et rigt kirkeliv, seniorklub, kvindeforening, stavgang, morgenvandring, vinterbadning, fårelaug. You name it. Vi har det hele. Og hvis der er noget vi mangler, skaber vi det selv.