2010

 

Føns og omegns lokaludvalg.

Årsberetning 2010. 2. årsberetning.

Udvalgets medlemmer i perioden.

Udvalgets medlemmer er: Erik Bitsch Olsen formand

Ole D. Pedersen næstformand + web-master

Michael Rasmussen kasserer

Tom Gerdes sekretær

Irene Rasmussen

med suppleanter Jesper Clante

Jette Erichsen

Udvalgets arbejdsform.

Udvalget arbejder, så såvel udvalgsmedlemmer som suppleanter deltager på lige fod i møder og arbejdet.

En række konkrete indsatser/projekter gennemføres i arbejdsgrupper med udvalgsmedlemmer som tovholdere, og med tilbud til alle beboere om at deltage.

Følgende arbejdsgrupper har fungeret i perioden:

1. Offentlig transport/Trafikpolitik

2. Stranden og Søen

3. Digitale demokratiformer

4. Ad hoc-grupper: Hjertestarter, Landsbypedel, Energirenovering, Grønnere Føns.

 Grupperne er alle aktive, dels ved udarbejdelse af høringssvar, dels ved gennemførelse af de opstillede målsætninger. Bl. a. er søgt midler i diverse fonde til at dække omkostninger ved aktiviteterne i grupperne. Resultaterne afrapporteres løbende i lokaludvalget.

Udvalget har en plads på Middelfart Kommunes hjemmeside. Her er indlagt alle referater og høringssvar. Fremover vil også dagsordener til kommende møder komme ind.

Årets aktiviteter.

I årets løb har Middelfart kommune fremsendt materiale vedr. kommunens budgetter. Kommunen har anmodet om lokaludvalgets bemærkninger, inden ændringerne blev besluttet. Det skete i 2 trin:

Først ved genåbning af det allerede vedtagne budget 2010.

Dernæst ved behandling af budgetperiode 2011 – 2014.

 Vi har koncentreret os om budgetternes påvirkning af lokalområdets aktiviteter. Det viste sig overvejende at være.

Nedlæggelse/videreførelse af institutionen Søstjernen.

Kommunalt salg af den gamle skole.

Offentlig trafik

 Vore bemærkninger var selvfølgelig et krav om, at Søstjernen skulle bevares – både som den unikke institution den er, men også som den eneste offentlige arbejdsplads i området. Ligeledes

blev fremført, at bevarelse af skolen som beboersamlingssted og kulturelt/socialt mødested er helt afgørende for sammenholdet i lokalområdet.

Det blev desuden anført, at konkrete forhandlinger af disse forhold ligger hos henholdsvis Beboerforening og bestyrelsen for Søstjernen, og vore svar var derfor afstemt med disse bestyrelser.

Vi deltager desuden aktivt i nogle aktiviteter, som søges gennemført i fællesregi for kommunens 8 lokaludvalg. Det sker dels i et årligt dialogmøde, som kommunen afholder, dels i møder, hvor et af lokaludvalgene inviterer de øvrige. Her gives en status over aktiviteter i lokaludvalgene – indlæg til inspiration for de øvrige udvalg. Desuden drøftes aktiviteter, som kunne have fælles opbakning. I 2010 er afholdt 2 sådanne fællesmøder med rimelig tilslutning. Ved det første var hovedemnet: etablering af en landdistriktspolitik. Det andet var mindre målrettet; det blev dog aftalt, at lokaludvalgene i Asperup-Roerslev og for Føns og omegn skulle foreslå et fællesoplæg til drøftelse af status på kommunens Trafikpolitik på dialogmødet i 2011 – et oplæg der pt. arbejdes med.

I arbejdsgrupperne har der været følgende aktiviteter:

AG-trafik: Henv. til kommunen vedr. diverse trafiksikkerhedsmæssige problemer.

Oplæg vedr. status på kommunens Trafikpolitik.

AG-S & S: Myndighedsgodkendelse og sponsorering af badebro på Føns strand.

Bearbejdning af en renovering af toiletbygning ved Føns strand.

P-plads ved Fønsvang Sø.

AG – Ad hoc: Etablering af en hjertestarter ved Føns Skole.

Bearbejdning af muligheder for at få en ”landsbypedel”.

Etablering af et videncenter for energiforbedring i området.

Grønnere Føns. Bearbejdning af kommunens forslag.

I juni 2010 var udvalget arrangør af en tur under Dansk Cyklistforbunds initiativ: Store cykeldag. Det var en velbesøgt tur: Fønsskov på langs.

Endelig har udvalget været repræsenteret ved en række kommunale møder og konferencer. Et væsentligt emne i år har omhandlet kulturaktiviteterne i kommunen.

Økonomi.

Udvalget har modtaget DKK 3000 til dækning af løbende driftsudgifter. Heraf er brugt ca. DKK 3500 til afholdelse af møder – herunder årsmøde – Store cykeldag og Kurser vedr. Hjertestarter. Beholdningen: ca. DKK 1200 overføres til driften i 2011.

Lokaludvalget 2011.

Ved årsmødet blev valgt 3 udvalgsmedlemmer:

Jette Erichsen

Michael Rasmussen

Ole D. Pedersen

samt suppleant: Tom Gerdes.

Her ud over består lokaludvalget nu af Irene Rasmussen, Jesper Clante (suppleant) og Erik Olsen.

Middelfart Byråd anmodes om at godkende årsberetningen og det nye lokaludvalg.

Lokaludvalget i 2010.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *