2013

LOKALUDVALGET FOR FØNS OG OMEGN

ÅRSBERETNING 2013

5. ÅRSBERETNING

Udvalgets medlemmer i perioden

Jette Erichsen                                                           formand

Karin Grønlund                           næstformand

Rikke Clausen                                                           kasserer

Birthe Andersen                         sekretær

Michael Jørn Rasmussen        medlem

Lisbet Hansen                                                           suppleant

Eva Møller Knudsen                  suppleant

Udvalgets arbejdsform

Udvalget arbejder, så både suppleanter og medlemmer deltager på lige fod i arbejdet. De konkrete projekter gennemføres i arbejdsgrupper med udvalgsmedlemmer som todholdere og med tilbud til alle beboere om at deltage. Tovholderne fremlægger delresultaterne for udvalget, som drøfter projektets indpasning i det samlede arbejde.

I det forløbne år har arbejdet koncentreret sig om udviklingsplanen for Føns og Omegn. I forlængelse af det forrige årsmøde blev der dannet tre arbejdsgrupper

  1. Landsbypedel
  2. Bredbånds- og mobildækning
  3. Sø, strand og overfladevand

I forvejen var der dannet en arbejdsgruppe, som forberedte etableringen af Føns Nærvarme. Denne arbejdsgruppe er i løbet af året blevet til et selvstændigt selskab, Føns Nærvarme A.m.b.a., som fra begyndelsen af næste fyringssæson kommer til at forsyne en stor del af husene i Føns by med varme fra et lokalt, halmfyret varmeværk. Det betyder, at denne opgave har lokaludvalgets bevågenhed, og at der stadig er et medlem fra bestyrelsen, som også er medlem af lokaludvalget, men ellers ”står Føns Nærvarme på egne ben”.

Årets aktiviteter

Landsbypedel

Føns by og strand besøges hvert år af mange mennesker, både lokale og turister, som forventer at komme til en pæn og velholdt natur med gode faciliteter. Det medfører selvfølgelig også en øget belastning på naturen.

Det har derfor været naturligt at se på, hvordan disse opgaver kan løses til alles tilfredshed. Der er opgaver omkring

  • fugletårnet og parkeringspladsen ved dette
  • strandkiosken, toiletbygningen og parkeringspladsen ved denne
  • strand med bord/bænke og badebro
  • busskur, byskilte og vejskilte
  • pasning af området omkring Føns skole

Derudover kunne der laves en aftale med Daginstitutionen Søstjernen, både om rengøring og om pasning af udearealerne. Der kunne laves en aftale om rengøring af Føns skole, og der kunne laves aftale med Middelfart Kommune om renholdelse og glatførebekæmpelse af fortove. Endelig kunne der laves en aftale med Føns Nærvarme, som får brug for en person, som har fast tilsyn med varmeværket og sørger for fyring hver dag.

Der er med andre ord opgaver nok til en hel stilling, som vi gerne ser etableret i samarbejde med Middelfart Kommune, da vi kan se nogle problematikker som anskaffelse af maskiner og juridiske og ansættelsesretslige  forhold.

Bredsbånds- og mobildækning

For at kunne sælge huse i Føns og Omegn og skabe en tidssvarende tilværelse for nuværende borgere i området arbejder en arbejdsgruppe på at få lagt fibernet i byområdet og få etableret en luftbåret løsning i de tyndere befolkede områder. Mange mennesker har i dag mulighed for at have en eller flere hjemmearbejdsdage, men det kræver, at der er brugbare og stabile internetforbindelser, ligesom mindre virksomheder med liberale erhverv skal bruge en god internetforbindelse for at etablere sig i området.

Gruppen har haft kontakt til flere teleudbydere, som ikke har vist den store interesse, men Energi Fyn har nu vist interesse i at lægge fibernet i Føns by og nærmeste omegn. Det betyder, at hvis borgerne viser interesse for at blive ”opgraderet”, så de dels kan få en hurtigere forbindelse på internettet, dels kan se Tv over nettet og telefonere på samme, kan dette blive en realitet. Der er aftalt et borgermøde, hvor dette kan blive afklaret.

Så mangler der at blive etableret nogle luftbårne løsninger til indbyggerne i omegnen af Føns, bl.a. på Fønsskov og på Rud, hvor forholdene er dårlige. Det vil arbejdsgruppen fortsat prøve at etablere, da det ikke er rimeligt, at den enkelte borger selv skal ud i meget dyre løsninger, som enkelte har gjort.

Hvad angår mobildækningen, arbejder gruppen på at få sat en mast op ved vandværket ved Skadebjergkrydset, men der er stadig lang vej, inden dette er realiseret.

Sø, strand og overfladevand

Arbejdsgruppen har delt arbejdet op i to hovedemner, hvor det ene vedrører vandet, som omgiver os, sø, strand og fjord, mens det andet emne vedrører det vand, som kommer til os fra oven.

Føns ligger i et naturskønt område med en lang kulturhistorie, som mange flere kunne få glæde af. I den vestlige ende af Fønsvang sø står bunden af en gammel vindmølle, som i mange år malede korn og samtidig afvandede Fønsvang, som i dag er en sø. Møllen bruges i dag kun til møder og sammenkomster for en lukket kreds, men ville egne sig godt som formidlingscenter for både natur og kultur. Søen har et rigt fugleliv med bl.a.daglige besøg af havørne, så mange gæster kommer for at se fuglene. Der mangler rastepladser til disse gæster. I bunden af Gamborg Fjord – på den sydlige side – ligger et uudnyttet område, som kunne egne sig til en naturlejrplads og rasteplads i forbindelse med formidlingscentret i møllen.

Der er derfor taget kontakt til Middelfart Kommune og Wedellsborg , som ejer Fønsvang og arealerne ved Gamborg Fjord, med henblik på at få genopbygget møllen og få etableret en naturlejrplads. Samtidig undersøges det, hvordan man kan etablere nogle naturstier i området til glæde for både lokale og gæster.

Ved Føns Strand har lokaludvalget i samarbejde med Middelfart Kommune etableret en ny toiletbygning, som er indrettet med et handicaptoilet. Næste skridt vil så være at få etableret en op- og nedkørsel over diget samt en ”kørevej” over stranden, så handicappede også har mulighed for at komme i vandet i Føns Vig. Arbejdsgruppen er vidende om, at Middelfart Kommune har lignende planer, så man venter med det videre arbejde, til man kender disse planer.

Det andet emne vedrører vandet fra oven. Føns er en bæredygtig landsby, og vi ønsker derfor at arbejde med bæredygtige løsninger på håndtering af vort regnvand. Regnvandet skal ses som en ressource og ikke som noget, vi bare skal skaffe os af med. Arbejdsgruppen vil derfor ikke kun eksperimentere med brug af regnvand i toiletter, til bilvask og havevanding, men også med regnvandsbede, vandrender mv.

Øvrige arbejdsopgaver

Udover arbejdet med udviklingsplanen har lokaludvalget arrangeret Store Cykeldag og Naturens Dag i samarbejde med Middelfart Kommune samt hjertestarterkursus.

Økonomi

Udvalget har modtaget kr. 3.000,- til dækning af løbende udgifter. I 2013 har der været udgifter til årsmøde: 1200 kr samt flere borgermøder: 1200 kr. Der er således et lille overskud, som bl.a. skal bruges i 2014 til indkøb af batteri til den lokale hjertestarter: 1600 kr.

Lokaludvalget 2014

 ?

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *