VEDTÆGTER

Beboerforeningen for Føns og omegn blev startet i 1971. 

1. Foreningens navn er : Beboerforeningen for Føns og omegn.

2. Foreningens formål er. at varetage og videreføre medlemmernes ønsker og interesser. såfremt disse er til almen gavn for beboerne. Desuden skal foreningen ved den til enhver tid siddende bestyrelse vedligeholde og uddele “Fønskrukken”.

3. Foreningen er upolitisk og som medlemmer kan optages alle fastboende i området. der er interesseret i foreningens arbejde. samt andre med tilknytning  til Føns.  

4. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og består af et bredt udsnit af foreningens medlemmer.

  • Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Derudover vælges 2 suppleanter og 2 revisorer. 
  • Bestyrelsen kan i udvalgsarbejdet evt. supplerer sig  med andre medlemmer med specielle ønsker og interesser. 
  • Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. Ved første ordinære generalforsamling afgår ved lodtrækning 3 medlemmer og derefter skiftevis 4 og 3.
  • Suppleanter og revisorer er ligeledes valgt for 2 år af gangen. dvs. at der vælges 1 revisor og 1 suppleant hvert år.
  • Bestyrelsen vælger selv formand. kasserer  og sekretær.

 5. Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts måned. hvor formanden aflægger beretning og kassereren regnskabet.

 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

 Stemmeberettigede ved generalforsamlingen er alle i husstanden over 18 år.

 6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal når 25 % af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom. Indkaldelsen sker mindst med 8 dages varsel ved annoncering i den lokale presse.

 7. Til vedtagelse på generalforsamling kræves almindeligt stemmeflertal. Hvis det forlanges. sker afstemningen skriftligt.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves. at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

8. Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen.

9. I tilfælde af opløsning af foreningen kræves to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dage og højest 1 måned imellem. på den første med 2/3´s flertal og på den anden med simpelt flertal.

10. I tilfælde af foreningens opløsning tilstilles evt. formue  og “Fønskrukken” godgørende formål efter bestyrelsens beslutning.

11. Indtræffer der tilfælde. der ikke er forudset i disse vedtægter. er bestyrelsen berettiget til at handle efter skøn under ansvar over for medlemmerne.