Vedtægter

Vedtægter for Føns og omegns Lokaludvalg

Formål
§ 1

Lokaludvalget er nedsat i h.t. styrelseslovens § 65d. Udvalgets formål er i h.t. rammebeskrivelsen for lokaludvalgene i Middelfart Kommune:

  • at fremme lokalområdets udvikling og trivsel.
  • overfor kommunen at samle og formidle emner, som har almen interesse i lokalområdet.
  • i lokalområdet at udbrede informationer, som kommunen tilsender lokaludvalget til høring.
  • at koordinere aktiviteter med foreninger/råd i området.

Geografisk område
§ 2

Føns og omegns lokaludvalg dækker Føns sogn i Middelfart Kommune.

Medlemmer
§ 3

Middelfart Byråd vælger i h.t. styrelseslovens bestemmelser lokaludvalgets medlemmer efter ind-stilling fra lokalområdets beboere.

Valgbar er enhver, som på opstillingsdagen er fyldt 16 år, bor i lokalområdet, og som ikke er med-lem af eller kandidat til Byrådet, regionsrådet eller Folketinget. Stemmeret til lokaludvalget har enhver, som på opstillingsdagen er fyldt 16 år, og som bor i lokalområdet.

Lokaludvalget består af 5 personer + 2 suppleanter (i perioden frem til årsmøde 2010 har udvalget 3 suppleanter). Det tilstræbes, at Beboerforeningen for Føns og Omegn har 1 medlem i lokaludvalget.

Et medlem, som fraflytter området og/eller ser sig forhindret i at deltage i udvalgets arbejde, ud-træder af lokaludvalget, og erstattes af en af suppleanterne.

Lokaludvalget kan fortsætte sit virke med minimum 3 medlemmer.

Valg
§ 4 

Funktionsperioden er 2 år. Der afholdes valg hvert år, hvor skiftevis 2 og 3 medlemmer er på valg. Første valg holdes i april 2010, og her er 2 medlemmer på valg.

Opstilling til lokaludvalget sker på et offentligt møde i april måned med adgang for alle områdets beboere, interesseorganisationer m.fl. i lokalområdet. Mødet indkaldes med mindst 14 dages varsel gennem den lokale presse og lokaludvalgets hjemmeside. Et opstillingsmøde, der tidsmæssigt er sammenfaldende med valg til Middelfart Byråd, må tidligst ske 3 uger før og 3 uger efter det kommunale valg.

Opstillingsmøder er normalt sammenfaldende med årsmøder, jf. § 7.

§ 5

På opstillingsmødet indstilles lokaludvalgsmedlemmerne og suppleanterne, hvis rækkefølge be-stemmes af deres stemmetal. .

Stemmeafgivningen foregår som hemmelig og skriftlig afstemning, og enhver med stemmeret kan afgive 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. I tilfælde af stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, afgøres placeringen ved simpel lodtrækning.

Lokaludvalgets medlemmer udpeges endeligt af Middelfart Byråd, og navnene på de indstillede personer indsendes snarest efter opstillingsmødet til Middelfart Kommune med henblik på godken-delse.

Lokaludvalget
§ 6

Lokaludvalget konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Udvalget holder mindst 4 møder årligt. Referater lægges på lokaludvalgets hjemmeside.

Lokaludvalget er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed vil formandens stemme være afgørende.

Det er normalt formanden, der tegner lokaludvalget i forhold til de offentlige instanser.

§ 7

Hvert år indkalder lokaludvalget med varsel på minimum 14 dage områdets beboere til et årsmøde. På mødet forelægges årsberetningen, som indsendes til Middelfart Kommune og offentliggøres på lokaludvalgets hjemmeside.

Årsmødet er normalt sammenfaldende med opstillingsmødet, jf. § 4.

§ 8

Regnskabsåret følger kalenderåret, og Byrådet tildeler hvert år lokaludvalget et beløb til udvalgets drift.

Ekstraordinære møder
§ 9

Lokaludvalget kan med varsel på minimum 14 dage indkalde beboerne til ekstraordinært møde med henblik på særlige beslutninger, der skal træffes – herunder i forbindelse med eventuelt nyvalg i perioden og ved eventuelt ønske om opløsning af lokaludvalget.

Dersom lokaludvalget bliver reduceret til 3 personer, skal udvalget indenfor 3 måneder indkalde til et ekstraordinært møde.

Der skal endvidere indkaldes til ekstraordinært møde, når et forslag herom opnår almindelig stemmeflertal på et opstillingsmøde eller et årsmøde.

Proceduren for nyvalg af lokaludvalgsmedlemmer i valgperioden er som ved ordinært valg.

Vedtægtsændringer og opløsning af lokaludvalget
§10

Vedtægtsændringer kan efter indstilling fra lokaludvalget forelægges Middelfart Byråd til godken-delse.

§ 11

Eventuel opløsning af Føns og omegns Lokaludvalg sker efter beslutning i Middelfart Byråd, som samtidig beslutter, hvorledes eventuelle aktiver anvendes.

Vedtægterne er godkendt af Middelfart Byråd den 28. januar 2013

 

Sidst opdateret af Administrator
12. juli 2013

 


© 2015 Middelfart Kommune · Teglgårdsparken 103 (Job- & Vækstcenter) & Nygade 2 (Borgerservice) · DK-5500 Middelfart · Tlf. +45 8888 5500 · mid

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *