Referat 2013

Referat / Generalforsamling / Beboerforeningen 2013

 1. Valg af dirigent / bestyrelsen indstiller Erik Olsen / ingen modkandidater / Erik Olsen er valgt. Generalforsamlingen er lovligt varslet.

 2. Formandens beretning 2013 v. Karsten:

  1. Tak / tak til alle medlemmerne, som har bakket op omkring vores mange arran-gementer. Jeg vil også gerne takke bestyrelsen for deres arbejde i årets løb. Til sidst vil jeg takke alle de mennesker, som har været tilknyttet arbejdet med og omkring skolen og bålpladsen.

  2. Arrangementerne kort:

   1. Forårsfest februar mdr. 2012 Vores årlige fest blev en af de fester, hvor vi ændrede lidt på forløbet. Vi skal først takke musikerne som var lokale musiker og gjorde det rigtig godt. Ydermere var det lokale folk som lavede en rigtig god revyernes revy og stemningen blandt publikum var høj. Målet blev opfyldt med en lokal fest med medbragt mad og lave omkostninger

   2. Generalforsamling den 14. marts mdr. 2012

   3. Strandrensning 5. juni 2012 kl. 09.00 Igen blev denne gang strandrensningen afviklet med de ca. 30 medlemmer. Stranden bliver løbende renset af lokale og derfor blev ”udbyttet” ikke så stort. Alle fik morgenkaffe og en kl. 11 øl. I år er det besluttet at koble strandrensningen sammen med – bro isætning og Naturens dag.

   4. Familiedag 9. juni 2012 kl. 15.00. Ifm. EM fodbold i sommers blev der afholdt en familieeftermiddag hvor der blev spillet fodbold m.v. og der var et pænt mødedeltagelse og specielt af børnefamilier. Om aften havde vi arrangeret fodboldaften med fadøl og EM bold i skolens lokaler på storskærm. Dette blev en succes og den efterfølgende onsdag blev der igen bold og restfadøl. Ca 50 deltagere. Ansvarlige: Nikolaj og Martin. Familiesport på engen kl. 15.00, derefter spisning og fodbold på storskærm Danmark-Holland kl. 18.00 på skolen.

   5. Sct. Hans Aften 23. juni 2012 kl. 18.00 Sct. Hans arrangementet blev igen afholdt med spisning på skolen, hvorefter vi gik til bålet, hvor vores lokal general Ib Bager holdt en inspirerende båltale. Kl. 23. var der arrangeret Irsk folkemusik i skolen og de 70 mennesker fik en forrygende afslutning på Sct. Hans aften.

   6. Naturens Dag 9. september 2012. Her deltog vi i form af øl og vand sponseret af Beboerforeningen.

   7. Foredrag i oktober mdr. Vi havde fået fat i Sepp Piontek som holdt et spændende og sjovt fordrag omkring ledelse kombine-ret med sine mange oplevelse som fodboldtræner for det danske landshold. Desværre var deltagel-sen ikke stor og kan skyldes, at det hele drejede sig om fodbold.

   8. Romsmagning af en slags i november mdr. (onsdag) 2012. Romsmagning var lidt af et sats, forstået på den måde, at Rom ikke kan drikkes uden cola. Der del-tog 25 medlemmer, som hver havde betalt kr. 100. Vinspecialisten i Middelfart var utrolig vidende om Rom og deltagerne fik en spændende smagsoplevelse og fortælling om rom´ens historie.

   9. Familiedag i kirken 9. december 2012. Igen i år havde vi indgået et samarbejde med Menighedsrådet omkring en familiedag i adventens tegn. Kirken var stopfuld og efterfølgende arrangement i skolen, som Beboerforeningen stod for, var velbesøgt. I år havde vi de lokale trubadurer, som underholdt med julesange og lege. Der blev klippet julehjerter til den store guldmedalje. Der var også ryk i æbleskiverne. Endnu et succes jule-arrangement.

  3. Skolen: Dette var det første år, efter købet, hvor vi havde det fulde ansvar for drift af skolen. Ombygning, haverenovering, petang bane, drift og stillingstagende til de mange spørgsmål, som opstår, har været en stor prøvelse, som vi syntes er lykkes godt. Vi har fået Omegnens flotteste og bedst beliggenhed ”handicapvenlige forsamlingshus” og det er alene jeres fortjenste med den opbakning der er. Både som lejere, men så sandelig også som frivilli-ge arbejdsnarkomaner. En stor tak til alle jer. Det blev besluttet fra bestyrelsen og i samråd med Lis Hansen, at lejen skulle sætte op pr. 1.1.2013. Selve driftsresultatet kan ses ved gennemgang af regnskabet.

  4. Bålpladsen – I 2012 fik vi af omveje, fundet ud af, at der var ingen, som havde det overordnet ansvar for bålpladsen. Vi troede det var kommunen, som lejer jordstykket af Wedelsborg. Efter en snak med kommunen er det Beboerforeningen som har ansvaret for åbningstider, holde arealet løbende og efter Sct. Hans. (næste ligesom vi plejede). Det betyder, at vi åbner pladsen den 1.2 i stedet for 1.4. Der er kæde for mandag til fredag og i weekenden er der åbent. Man kan godt aflevere sit grenaffald mandag til fredag, men skal lige ind om Finn og hente nøglen til kæden og aflevere den igen. Denne procedure er valgt, fordi muligheden for at komme af med sit grenaffald er alene forbeholdt Føns og Omegn. Vi ønsker ikke en genbrugsstation, som nogen havde troet.

  5. Buketter: I 2012 genoptog vi, det at vi bød nye beboere i vores område… Velkommen. Det har resulteret i 10 buketter til nye tilflyttere. En stor tak til Lisbet og husk at sige til hende, hvis I får ”nys” om en ny tilflytter. Tilbagemeldingerne fra tilflyttere er rigtig positive. Dette var formandens beretning.

  6. Kommentarer / bemærkninger til Formandens beretning:

   1. Jette: fremtidsplaner for skolen? Hvad vil vi videre lave på stedet, da der er fonde som gerne vil betale. Karsten: Det næste projekt er taget. Jette: Kunne der bygges et lokale med internet / lokal borgerservice til dem der ikke har internet derhjemme. Karsten: vi har internet, så måske behøver vi ikke at bygge. Ellers har vi drøftet sager omkring fjernvarme, børnehave… – men ud over taget har vi ikke nogen konkrete tiltag, da tiden er gået med at få skolen gjort fin og klar…

 3. Forelæggelse af regnskab v. Grethe

  1. Årsregnskabet gennemgået punkt for punkt med samlet overskud på 821,56 kr.

  2. Skolens regnskab gennemgået punkt for punkt – netto er der overskud på 10.902,49 kr.

  3. Balancen gennemgået punkt for punkt

 

Bemærkninger til regnskabet:

 

Per: Foreslag: Kunne generalforsamlingen slås sammen med fællesspisningen – så ser resultatet lidt bedre ud!
Kryger: Resultatet ser flot ud når man tager i betragtning at det er første gang vi gør det her.
Olaf: Bakker Pers forslag op – lad os slå to fluer med et smæk. Pengene kan spares og bruges til andre arrangementer!
Finn: Beboerforeningen og fællespisningen hører sådan set ikke sammen.
Jette: vi kan bare betale de 30 kr. når vi kommer til generalforsamlingen, og så får vi en genstand.
Karsten: gode ideer, men oprindeligt blev det gratis arrangement indført fordi der ikke kom så mange til arrangementet – den nye bestyrelse tager ideen med til det første møde.
Palle: hvad med ombygningen / kan vi ikke høre noget om, hvad der er blevet lavet ifm. ombygningen.
Karsten: vi har et særskilt regnskab for ombygningen af skolen, som kan udleveres hvis man er interesseret – ombygningen går i nul når vi har betalt vores regninger til kommunen men får vores tilskud til ombygningen fra LAG Middelfart, og så har vi en egenbetaling på 20.000 som kommer til at indgå i næste års budget.
Palle: tilfredsstillende gennemgang af tal, men så er vi klar over, at vi faktisk i Beboerforeningen har bekostet en del på ombygningen.

 

 1. Godkendelse af beretning og regnskab / godkendt af generalforsamlingen

 2. Uddeling af Fønskrukken v. Karsten / krukken går til Erik Larsen

 3. Valg af ny bestyrelse / der er tre på valg: Martin, Ove og Karsten / kun førstnævnte ønsker genvalg, så vi skal have fundet to nye…

  1. Forslag til medlemmer: Ib Bager vil gerne stille op / Malene melder sig

   1. Ib, Malene og Martin er valgt!

  2. Suppleanter: Ole Aggerbo er genvalgt

  3. Revisor: Olaf Erichsen vil gerne fortsætte

  4. Revisorsuppleant: Peter Bjerrisgaard vil gerne fortsætte

 4. Eventuelt:

  1. Per: Strandkiosken er til salg og kan købes for 20.000 og overtages straks…

  2. Lisbeth: tak til Karsten og Ove…

  3. Erik: også en tak til Karsten for det store arbejde med skolen…

 

Referat bestyrelsesmøde ++++