Beboerforeningens referat 2018

Generalforsamling i Føns- og omegns Beboerforening. – 08.03.2018

Bestyrelsen foreslår Michael Breuning som ordstyrer og han tager imod.

  1. punkt, formandens beretning:
  2. Lisbet takker den afgående del af bestyrelsen, Helga som udlejer skole, Ib som laver hjemmeside, gruppen der vedligeholder skolen. Og i det hele taget beboernes støtte til foreningen.

Aktiviteter:

Arrangementer:

Sidste års vinterfest med band.

Cafeer hvor man kan komme og træffe sin nabo.

Strand/by-rensning.

Sct. Hans med medbragt mad

Udflugt til Moesgaard

Henning Nicolaisen underviste i blomsterbindning.

Werner, Mogens og Finn talte om gamle Føns. Overvældende mange deltagere.

Julearrangement i samarbejde med menighedsrådet. Flere end der plejer at være.

Skolen:

Vi har fået nye lamper

Får løbende vedligeholdt af den gode arbejdsgruppe

planlagt: Akustikplader

Planlægger: Fonde til teleslynge og mikrofon – her har vi ikke fået penge endnu

 

God udlejning af skolen de sidste år. Vi tror det er fordi at skolen er i god stand. At nogen vil pusle om skolen og holde den ved lige.

Vi har sat lejen ned, kan ikke gøre det helt gratis, men for lokale foreninger kan vi leje ud til 300 kroner i hverdagen.

Bålpladsen: Der er kæde for og der er lukket i juni. Vi vil ikke have affald. Så hvis man vil have noget derned skal man ned til Finn efter en nøgle.

Tilflyttere: Vi har modtaget dem med en buket blomster og en billet eller to til den næste cafe eller fest, der er på trapperne. Og så har de fået en velkomstfolder. Vi håber den nye bestyrelse vil fortsætte med det. Det er vigtigt at vi får budt folk godt velkommen.

 

Hjemmeside: Jeg vil stadig opfordre jer til at følge med. Der står HVORNÅR der er aktiviteter. Men også andre gode informationer. Blandt andet om fugle.

Ib sender også nyhedsmails ud.

Vi har også fået en facebookside.

Kontingent: Vi har besluttet at forhøje kontingentet: Enkeltpersoner 100, familie: 200 kroner.

Rikke: Der er ros til bestyrelsen, for et godt år med gode aktiviteter.

Lene Rix: Sp. Om arrangement med Werner, Finn og Mogens.

  1. punkt: Regnskab: Grethe fremlægger: Se bilag.
  2. Godkendelse af beretning og regnskab. Beretningen er enstemmigt godkendt. Regnskabet er enstemmigt godkendt.
  3. Uddeling af Fønskrukken: Lisbet takker for mange indstillinger til Fønskrukken.

Birthe Holmegaard modtager Fønskrukken for sit mangeårige engagement og arbejde i og for Føns. Hun deler den med Mogens.

Og så en lille ting mere. Et andet diplom. Vi kalder det et anerkendelsescertifikat. Det er de mennesker der arbejder her på skolen med frivilligt vedligehold.

Leif skal have den, som repræsentant for holdet.

  1. Valg til bestyrelse, suppleant og revisor

Der er 4 på valg, Ann Pia, Steen, Grethe og Lisbet. Ann Pia genopstiller. Resten går af.

Jakob RiIse, Solvej Davidsen og Gethe Høiriis Johansen bliver valgt ind.

Bestyrelsessuppleant: Hanne Olsen stiller op og bliver valgt.

Revisor: Olaf Erichsen er på valg og genopstiller ikke. Michael Breuning stiller op og bliver valgt.

Revisorsuppleant: Jens Roger Hansen genopstiller og bliver valgt.

Eventuelt: Rikke roser igen.

Ann Pia: spørger om holdningen til fredagscafe. Er det ok med mere uformelle rammer, hvor alle hjælper til. Er det ok, at bestyrelsen ikke er værter, der servicerer, men det er noget, der opstår i fællesskab. Der bakkes op blandt tilhørere.

Olaug: Roser blomsterbindingen og efterlyser mere af den slags.

En generel opfordring til at byde ind med det man kan. Så vi kan lave flere ”kurser” fx Olaugs julebukke.

Erik: Arbejdsholdet. Vi vil gerne have ideer til den høj derude. Skal det være legeplads til børn eller et bed? Der bliver talt for bed. Olaug kommer med ide med brædder rundt.

Ann Pia spørger til stemningen omkring ”dansecafeen” med Martin der spiller: Rigtigt fint, lyder det fra salen.

Der er ikke flere kommentarer. Generalforsamlingen erklæres for lukket.

Birgitte Fløe      Ebbe Scharff Johannsen        Solvej Davidsen

Formand                    Kasserer                                          Sekretær

Ann Pia Jacobsen                  JaKob Riise                               Gethe H. Johannsen               Næstformand

Katrine Romme