Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Sølvhejren

Lige nu har vi glæde af et par meget smukke sølvhejre omkring Føns. Sølvhejren er på størrelse med fiskehejren, men har en helt hvid fjerdragt. Næbbet er mørkt i yngleperioden, men gult resten af året. Den har meget lange ben, der i flugten stikker langt uden for halefjerene. Ligesom den mindre silkehejre, der også har helt hvid fjerdragt, har den i sommerdragten lange prydfjer på brystet og bagest på ryggen, men mangler silkehejrens prydfjer i nakken.
Sølvhejren er vidt udbredt. I Europa er forekomsten spredt, og arten optræder ikke talrigt. De største bestande forekommer i Ungarn og Østrig og specielt i Rusland og Ukraine. Den yngler parvis eller i kolonier med en vis afstand mellem rederne i store, lavvandede søer og sumpe, gerne med rørskov, og jager både i vådområder og på enge. Sølvhejren yngler endnu ikke fast herhjemme, men træffes stadig oftere, specielt i sommerhalvåret, men altså lige nu her i november i Føns.
Sølvhejren er delvis trækfugl. De europæiske ynglefugle overvintrer primært i Sydeuropa og det sydlige Afrika.
Sølvhejren tager mange fisk og vandinsekter; i mere tørre perioder tager den også mindre pattedyr som f.eks. mosegrise, samt firben og landinsekter. Den kan også tage bløddyr og fugleunger. Den fouragerer ligesom fiskehejren ved at stå stille på lavt vand og vente på, at en fisk kommer forbi, men den kan også jage mere aktivt ved at gå ret hurtigt gennem vandet.
Efter en tilbagegang omkring forrige århundredskifte, der skyldtes jagt på ynglende fugle for at skaffe pyntefjer, blev sølvhejren fredet i flere lande. Dog har den op gennem det 20. århundrede også været ramt af dræning og afvandingsprojekter, men er tiltaget specielt i de seneste år både med hensyn til den geografiske udbredelse af såvel yngle- som overvintringsområdet og lokale bestandsstørrelser. Den er ekspanderet nordvest på, bl.a. til Holland. Det første sikre ynglefund i Danmark blev gjort på Saltholm i 2014.

Aktiviteter i Føns

Der sker rigtig meget her i Føns. Du behøver aldrig at kede dig eller mangle selskab

Her er en lille oversigt over, hvad vi har at byde på:

Havsvømning, Morgen gåtur, Bridgeklub, Petanque
Søsport (kajak og inrigger), Stavgang, Læseklub, Fællesspisning, Jollehavn, Onsdagsklub, Fårelaug, Kirkekor, Fønsiner, Strikkeklub, Hundeholdet, Helårsbadning, Onsdagsgymnastik, Føns Brandværn, Brolaug, Badminton +60

Har du lyst til at deltage i noget af alt dette, og ikke ved, hvem du skal henvende dig til, så spørge din nabo. Så er der helt sikkert hjælp at hente