2011 – 1

Føns og omegns Lokaludvalg Udvalgsmøde 2011 – 1 C:\Documents and Settings\Ole\Lokale indstillinger\Temporary Internet Files\Content.IE5\AQ1GOOXJ\DO 11-1 (3).odt

Møde torsdag den 20. januar 2011 kl. 19.30 hos Erik.

Forslag til dagsorden:

1. Kommentarer til forrige referat. Taget til efterretning

 

2. Meddelelser udefra.

 

Kommunens forslag til beplantninger i Føns. Intet nyt, Jesper deltager i næste møde.

Kultur i landdistrikterne. Flere kulturaktiviteter i landdistrikterne. Mødet udsat pga. sygdom. Irene deltager i mødet d. 25 jan. om Middelfarts kulturliv.

Folketingets boligpolitiske udvalg. Orientering. Ved den uformelde snak med lokalpolitikerne/embedsmænd blev fremtiden for Føns skole berørt ligesom ideen om videnscenter for energi blev det.

Orientering om Kommunens nytårskur. Hurtig respons på renovering af tioletbygning på stranden.

 

3. Udvalgsaktiviteter.

 

Udvalgets hjemmeside. Dagsordener for kommende møder i lokaludvalget lægges under linket ”Aktuelt”. Desuden vil Ole lægge fotografier fra Føns og omegn, taget af Rasmus Hansen ind på hjemmesiden.

Logo. Fremstilling af ”banner”.Banneret er nu monteret med gardinringe. Tom spørger beboerforeningens bestyrelse om det kan hænges op i skolen.

Økonomi. Ved årsskifter var der ca 1200 kr. i kassen. Det løber lige rundt med det kommunale tilskud på 3000 kr.

Andre administrative emner:

1. Hjertestarter. Produktionsskolen fremstiller en kasse til denne, ophænges i næste uge. Kursus i førstehjælp koster normalt ca 12.000 at afholde. Søsportsklubben, Michael kontakter den. Der skal afholdes et årligt opfølgningskursus i brug af hjertestarteren.

2. Ansøgning til fonde. Deadline for ansøgninger til LAG er den 28/1, hvis man derudover vil søge om kommunale midler til samme projekt markeres det på ansøgningsskemaet, og LAG vil efterfølgende automatisk videresende ansøgningen til kommunen. Frist for ansøgninger til kommunen er d. 4/4.Der er afsat 500.000 i det kommunale budget til støtte.

 

4. Koordinering af arbejdsgrupper: Tovholder:

 

Offentlig transport Der er etableret et samarbejde med Asperup Roerslev lokaludvalg, Vi tager os af den kollektive trafik og Asperup roerslev af trafiksikkerhed. Gruppen fra Føns har lavet et udkast til opfølgning på trafikpolitikken i Middelfart kommune. Emnet tages op på dialogmødet med kommunen. Annelise , Olaug og Olaf indkaldes til møde d. 26 jan. .For at få respons fra de andre lokaludvalg i kommunen vil gruppen rundsende deres arbejde til dem. (Irene og Ole)

Stranden og søen .Der er givet tilladelse til broen. Banholm skal levere den, Michael tjekker op om prisen holder. Kommunen har afsat pengene, LAG betaler først når projektet er på plads. På årsmødet kan vi måske nedsætte et brolav , som vil stå for sætte broen op ,indtagning og vinteropbevaring af samme.

Føns og omegns Lokaludvalg Udvalgsmøde 2011 – 1 C:\Documents and Settings\Ole\Lokale indstillinger\Temporary Internet Files\Content.IE5\AQ1GOOXJ\DO 11-1 (3).odt

 

Toiletbygningen: der ligger en ulovlig tank under bygningen. Det foreslås at rive den nuværende bygning ned og at der bygges nyt med samme grundareal, der laves afskærmning omkring bruserne og containerne, den nye bygning indrettes handicapvenligt, hvilket måske kan give et tilskud til økonomien fra handicappuljen.

Trappen over diget renoveres, nye bord/bænke ved ishuset samt ved den nyetablerede P-plads ved søen, hvor der også vil blive lavet et ”fugletårn”.Informationstavler om diverse fuge søger vi Dansk Ornitologisk Forening om. Friluftsrådet kan evt. også ansøges om midler til disse projekter. Jette og Michael)

Digitale demokratiformer Erik har søgt 50.000 til projektet, men har endnu ikke fået svar. (Erik)

Landsbypedel. Ligger stille, vi ved at nogle kommuner har taget ideen op. (Michael)

Andre? Ole vil søge Treforfonden om udskiftning af gadelamperne i Føns. Tænd-sluk tidspunkterne for gadebelysningen følger ikke vintertid, bør reguleres.

De nye mobilmaster , bl-a. På Boyes bakke er opsat for at forbedre dækningen på Assensvej , ikke for Føns, TDC vil ikke foretage sig yderligere.

 

5. Andre emner.

Forberedelse af årsmøde 2011.

§ Dato: Forslag. Onsdag den 6. april 2011. Kl. 19.30

§ Dagsorden Den er ikke vedtægtsbestemt. Som sidste år? Ja

 

Dvs. Valg af ordstyrer. Johanne er foreslået.

Konstatering af mødets korrekte indkaldelse.

Årsberetning. Indlæg på skift fra vore ”tovholdere” i arbejdegrupperne.

Valg. 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppl. Michael, Ole og Tom er på valg. Tom ønsker ikke genvalg. Jette er suppleant.

Kommentarer fra sognets beboere.

§ Indlæg fra en interessant person udefra. Forslag? Rikke Vesterlund (naturvejleder).Vi forhører os om Rikke vil.

 

§ Annoncering i FønsTidendes februar-nummer. Jette skriver i Føns og omegn.

 

Vi aftaler det praktiske arrangement ved næste møde.

Flaskecontainer.: Jesper har undersøgt prisen for at få et genbrugsfirma til at stille en container op, det koster 300 kr. + moms pr. afhentning . Tom følger op om det er muligt at få kommunen til at stille en container op i skolegården

Energividencenter. Der er kommunal interesse for at oprette et sådant.

 

6. Næste møde:

 

Forslag: Torsdag den 17. marts 2011, kl. 19.30 hos Ole.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *