2012 – 5

Referat fra

FØNS OG OMEGNS LOKALUDVALG

MØDE TORSDAG DEN 5. sept. 2012

KL. 19.00 HOS Lisbeth

1. Godkendelse af dagsorden.

Er godkendt

2. Opfølgning fra sidste møde.

Den tager vi som det kommer.

3. Naturens Dag den 9. september

a. Aktiviteter

Peter storm kommer ikke

Ib kommer kl. 10.30 og snakker om fuglene

Vi begynder at bygge på fårehuset, så sker der noget

b. Vagtplan

Bliver lavet undervejs. Alle møder kl. 10.30, og så må vi stå der på skift…

c. Telt

I stedet for kommer der 2 parasoller. Tom og Birthe medbringer

d. Fortæring

Anita og Grethe fra beboerforeningen bliver bedt om at lave kaffe og boller.

e. Banner

Føns og omegns logo er overført til et banner og det sørger Jette for, at det kommer

til Tom senest lørdag.

Tom henter skilteholderne fra beboerforeningen til at stille ved vejene.

Birthe tager dannebrogsflaget med.

f. Andet

4. Udviklingsplan for Føns og Omegn

a. Skal vi lave en for os selv eller skal vi have andre områder med.

b. Skal vi afvente et kommunalt initiativ eller skal vi få i gang

c. Hvem tager sig af det?

Båring Asperup lokaludvalg er gået i gang- skal vi også i gang spørger Jette. Der er lidt knas

med nogle støttekroner. Vi har behov for at få penge til leje af skolen, hvis vi skal i gang. Vi

har behov for en udviklings plan for, at Føns ikke går i stå. Der er LAG midler som er givet,

men så skal NaturErhverv også give tilsagn/støtte. Det skal kommunen søge om, og det er

vist først ved at ske.

Det er ”Et projekt, som har til formål at give borgere, foreningsrepræsentanter og

erhvervsdrivende i de enkelte landsbysamfund et redskab, som skal være med til at bidrage

til udviklingen i såvel lokalsamfundene som i kommunen. Samtidig er projektet med til at

bidrage til fortsat at udvikle landdistrikterne og lokalsamfundene som goder steder at bo,

leve og arbejde.”

Jette spørger i Udby sogn om de kunne tænke sig at være med i en samlet udviklingsplan

for ”os” omkring Vangen.

5. Nyt fra arbejdsgrupperne

a. Trafikgruppen.

De har holdt ferie, men kommer i gang her i efteråret. Emner er spejl, midter-stribe, og nye haj

tænder ved Assensvejen. Kunne også godt se lidt på Ronæs-krydset. Der skal laves et OPRÅB

om brugen af Tele-taxa. Se på Teletaxa’s hjemmeside- den mangler et brush-up.

b. Sø og strand.

Der arbejdes fortsat på toilethuset. Små formaliteter der mangler at falde på plads. Der skal

laves en tidsplan. Fårelauget er (6 får i alt) stiftet og består 14 familier/hustande. Der er nedsat

en bestyrelse og fårehuset er på vej. Fårene kommer ca. d. 22. september.

Badebroen skal op i løbet af 1 mdr. tid og broen skal ikke ligge på stranden, så Mikael prøver at

finde et sted i byen, vi kan få den opmagasineret. Det nye toilethus mangler jo, og der skal

bygges og graves, så broen kan ikke ligge på p-pladsen.

c. Energi-gruppen.

Konklusionsreferat fra Arbejdsgruppe Nærvarme Føns 30 AUG 2012 .

Arbejdsgruppen var til lejligheden blevet forstærket af styrekomiteen samt to repræsentanter fra

Planenergi.

Arbejdsgruppen konstaterede:

• At det ikke havde været muligt at indhente beregning på varmeforsyning baseret på glykolnet

udlagt i Føns Vig.

• At forlængelse af fjernvarmeforsyningen fra Nr. Aaby vil give den enkelte husstand i Føns en

væsentlig dyrere varmeforsyning end den nuværende.

• At en ny forsyningsmulighed baseret på havvand var blevet identificeret.

Styregruppen og arbejdsgruppen anmodede Planenergi om at gennemføre overslagsberegninger på

følgende varmeforsyningsmuligheder i Føns:

• M1: Genberegning af omkostningerne ved at fremføre fjernvarmenettet fra Nr. Aaby til Føns.

• M2: Varmeforsyning baseret på fælles solfangeranlæg, hvor den enkelte husstand bevarer

nuværende energikilder som back up.

• M3: Varmeforsyning baseret på glykolbrine fremført fra Føns Vig

• M4: Varmeforsyning baseret på havvand fremført fra Føns Vig

Der tænkes i M3 og M4 på et fællesvarmepumpeanlæg og ikke individuelle varmepumper i

hver husstand.

I overvejelserne skal desuden indgå mulighederne for at kombinere vindmølle med varmepumpe

koblet til fjernvarmesystem

Planenergi blev desuden anmodet om at udfærdige et budget for de næste handlingskridt frem til et

forpligtende tilsagn fra Middelfart Kommune og borgere i Føns.

Arbejdsgruppen og styregruppen enedes om følgende handleplan:

• Når Planenergis notat foreligger, indkaldes den samlede ”solgruppe”

• Lokaludvalget drøfter efterfølgende de mulige løsninger og budgettet med Middelfart Kommune.

• Lokaludvalget indkalder herefter til orienterende borgermøde.

• Arbejdsgruppen nedlægges

Måske kan vi dele en vindmølle med Udby vandværk, de har nogle energikrævende pumper.

Udvalget har talt med Jens Mortensen og vandværket vil nok prøve at snakke om det på

kommende generalforsamling. Der er masser af ideer i udvalget, men der er stadig mange og

lange skridt, der skal tages….

Nogle fra udvalget tager senere på måneden til Samsø for at se på energi-projekter…

Udvalgets ide er, at vi skal være ”syn for sagen” by- altså udstillings by. Der skal penge udefra

f.eks. fra DONG energi eller andre forsyningsselskaber.

Alle er enige om, at det er vigtigt at der arbejdes målrettet og kvikt i gruppen for at vi ikke

bliver overhalet indenom af små hustands løsninger.

d. Digitaliseringsgruppen.

Der arbejdes på et pilot projekt.

e. Vedtægtsgruppen.

Der er ikke noget nyt.

f. Plan- lokalplan gruppen.

Diget-Birthe arbejder videre med Wedellsborg. Der er måske blot tale om at ”vippe” trinnene

op på plads, i stedet for at bygge trappen om.

g. Andet

Hjertestarter kursus. Lisbeth skal snakke med beboerforeningen, om vi kan få lov at bruge

skolen til undervisningen – til den billige husleje (300 kr.). Mikael opfordrer alle til at komme,

da det gælder om at vise arrangement overfor TRYG-fonden. Det er vigtigt, at så mange som

mulig kan bruge hjertestarten.

Samkørselsordningen (Michael B. ) Det ligger stille…. Teten ligger hos regionen.

Jens Ole præstbo- en ny mand i kommunen. Fundraise med vægt på natura 2000 områderne.

Han laver et par timers work-shop Mikael og Jette kan godt finde på at deltage.

6. Næste møde

Blev hos Mikael onsdag d. 24. okt. 19.00

Således opfattet af Birthe

24. sept. 2012

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *