2012 – 6

 

LOKALUDVALGET FOR FØNS OG OMEGN

MØDE TIRSDAG DEN 4. DECEMBER 2012

KL. 19,00

HOS RIKKE, FØNSSKOVVEJ 25.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

 

Godkendes af alle. Ingen tilføjelser

2. Siden sidst

 

Samkørselsprojekt – projektet lever stadig. Projektstyrer er Formel M. Der arbejdes på en fælles platform, der kan dække samkørsel af mange former det være sig arbejdsplads – landsby m.m. samkørsel. Der er lavet en kravspecifikation og man har valgt at sende det i udbud og vi hører nærmere, når der kommer nyt i sagen.

Mail til Jette omkring Is-huset. Jette har talt med Tina Karstensen, Middelfart kommune, om ishuset og kommunen vil kræve huset revet ned, hvis der ikke sker noget. Der skal drives is hus derned fra. Det er Wedellsborgs grund. Flertallet tror ikke på at det kan lade sig gøre, at frivillige Føns´er kan overkomme at drive, istandsætte og vedligeholde et is-hus.

3. Udviklingsplan for Føns og Omegn

 

Kommunen har søgt LAG midler til udvikling af landsbyudvikling i Middelfart kommune. Carsten Blomberg, leder af landdistrikternes Hus i Vejen, er valgt som konsulent og går vi med, så får vi ham med i købet . Vi får ingen refusion for vores udgifter (husleje med mere), hvis vi ikke kommer med i projektet.

Carsten Abildgård har en artikel i Fyns Stifttidende i dag som også handler om dette, man opfordres til at læse den. Der er enighed om, at vi skal holde et møde med Carsten Blomberg og få lavet en strategi-plan Det aftales, at vi holder møde med Carsten Blomberg den 15. januar 2013 kl. 19,00 hos Tom.

Ideer der lige kom op på mødet var Landsby-pedel ordning.

4. Nyt fra arbejdsgrupperne

 

a. Trafikgruppen

 

Intet nyt under solen. Det kunne være en ide med en sne rydningspatrulje- som de gamle kunne købe sig ind på.

b. Sø og strand

 

Ingen nye projekter undervejs. Der arbejdes med de administrative ting i forhold til toiletbygningen.

c. Energigruppen

 

Rikke skal til møde d. 11. dec. hos Jette i udvalget. Der var stormøde d. 21. nov. Man arbejder på et halmfyret fællesværk som et skridt på vejen til noget vedvarende. Det vedvarende har så lange udsiger, at vi ikke kan vente på det og så er halmfyret et skridt på vejen og kan danne basis for, at der hen ad vejen kobles vedvarende energi-kilder på. (solceller, vindmøller, jordvarmer m.m.) Der blev på stormødet rejst nogle spørgsmål og bedt om nogle beregninger vedr. det halmfyret fællesværk, som Jakob skulle finde ud af. Udvalget er blevet enig om, at flere beregninger tages fra andre projekter. Jakob laver et spørgeskema til mulige deltagere om deres forbrug m.m., så der kan dannes et overblik over mulige gevinster for de enkelte husstande.

Det blev nævnt, at man ikke finder det fornuftigt at gå i samarbejde med Nr. Åby fjernvarme da vi (Føns) mister vores selvstændighed, og det kan også blive en spærring for projektets udvikling til de vedvarende kilder.

Der er snakket om et par mulige placeringer for et anlæg under hensynstagen til de mange fysiske begrænsninger der er omkring Føns. Gruppen påtænker at tage kontakt til de berørte lodsejere for en snak herom.

Der indbydes til nyt borgermøder om projektet d. 9. januar kl. 19.00.

Der skal stadig snakkes for den gode sag- for at få så mange med som muligt i projektet.

d. Vedtægtsgruppen

 

Sekretæren fik til opgave, at sørge for at lave ændring af paragrafferne, så vi har mulighed for at gå igen på trods af 2 års perioden – der kan jo være projekter, der rækker længere end 2 år og som behøver gennemgående personer.

e. Plangruppen

 

plan skal være med i udviklingsplan for Føns og Omegn. Sekretæren mener, at der skal ses på om behovet for en ny plan for FØNS selvfølgelig med respekt for den gamle og de gamle huse og områder. Mht. bygninger m.m. er den gamle som udgangspunkt god, men den nye plan skal indeholde nogle retningslinjer for de energi tiltag Føns er i gang med f.eks. regnvands opsamling/brug, begrænsning af flisebelægning, udviklingsmuligheder. Placeringen af et halmværk kunne måske også indgå i en sådan plan alt efter beliggenhed..

5. Hjertestarterkursus

 

Der er stadig ikke fastsat ny dato, men man forsøger på at ny dato kommer med ud i december Fønsstidende.

 

6. Natura 2000

 

Kunne det være et ben i udviklingsplanen Præst for Føns og omegn ?.

Styret adgang til vores natur.

Det kunne være en rigtig god ide at indkalde Niels Ole Præstbo fra kommunen til vores årsmøde. som kunne fortælle om natura 2000 ideerne.

Årsmødet 3. april måned 2013

7. Næste møde

 

Den dag Carsten Blomberg kan, se under punkt 3

Jette giver besked udvalget – er sket.

Hos Tom.

8. Eventuelt

 

Således opfatte af Birthe

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *