2017-2 referat

Forum: Lokaludvalget for Føns & Omegn
Tid: 8. juni 2017
Sted: Hos Jesper
Deltagere: Michael Rasmussen
Susanne Bager
Rikke Clausen
Jesper Krigslund
Gunilla D. Ørbech
Afbud: Bent Andreasen
Mødeleder: Michael Rasmussen
Referent: Gunilla D. Ørbech

Møde i Lokaludvalget for Føns & Omegn, 8. juni 2017
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra sidste møde blev godkendt.

2. Orientering om indkomne sager
Tilflytterlisten er lige kommet.
Michael har været til møde om rammeaftale for lokaludvalgene. Eventuelle kommentarer til aftalen sendes til kommunen senest 20. juni. Byrådet anmodes om, at lokaludvalgenes årlige driftstilskud øges fra 3.000 til 6.000 kr. + en pulje på 50.000 kr. til specifikke aktiviteter. Fra august 2018 skal lokaludvalgene selv finansiere infoland – en udgift på 1.200 kr. om året.
Det kunne være interessant at få en fælles hjemmeside-platform sammen med kommunen, så det bliver vedligeholdt og udviklet. Ærgerligt, at nogen lokaludvalg ikke vil bruge infoland. Kunne også være interessant at se, hvad man gør i nabokommunerne – subsites?
Kommunen oplyste endvidere på mødet, at hvis lokaludvalgene har brug for at få trykt noget, så kan man henvende sig til kommunens betjentstue.
3. Administrative forhold hvem-hvad-hvordan
Drøftelse af om det kunne være smart at holde lokaludvalgets møder på skolen eller i konfirmandstuen. Vi blev enige om, at Susanne stiller en projektor til rådighed næste gang, så formanden ikke skal printe så mange papirer ud.
Susanne undersøger, om det er muligt også at afsende mails – f.eks. høringssvar – fra lokaludvalgets nye ”mailkonto”.
Michael beder Sabine og Vibeke Nørby om fremadrettet at sende information fra kommunen til lokaludvalgets mailadresse.
Godkendelse af forretningsorden for lokaludvalget
Susannes udkast til forretningsorden blev godkendt.

4. Økonomi
Kasseren orienterede om vores kassebeholdning. Jf. forretningsordenen udarbejder kassereren fremadrettet en oversigt over kommende udgifter. Der er dog også brug for input fra de øvrige medlemmer af lokaludvalget
Vi har kendskab til følgende kommende udgifter: Nye elektroder til hjertestarteren, evt. nabohjælp-skilte, evt. børnetriatlon, evt. beboermøde i efteråret (evt. kombineret med et arrangement, hvor vi sætter nabohjælp-skilte op. Det kunne også være andre temaer – trafik, Blå Støttepunkter…).

5. Orientering fra de stående udvalg
a. Sø og strand
Der arbejdes videre med søprojektet. Næste skridt er møde med interessentkredsen.
Der er fortsat et problem med vandstanden i Føns Vang sø – at det ikke løber ret hurtigt ud når det er lavvande og klappen er åben.
b. Trafik
Rikke har talt med Uffe Højbye om besigtigelse af krydset ved Fønsskovvej/Ronæsbrovej. Uffe var af den opfattelse, at denne sag var afsluttet. Rikke forsøger af få fulgt op på, hvordan kommunen mener, at det er afsluttet og, hvornår der bliver malet striber på vejen.

Rikke har fået talt med Morten Holmgaard om trafikken igennem Føns endnu, men det kommer snart.

I sidste uge var der hastighedskontrol på Fønsskovvej ved Vigen, som lokaludvalget har opfordret politiet til.

c. Stier
Der er ikke noget nyt. Gunilla har skrevet til Peter Wismer i Nørre Aaby lokaludvalg og forhørt om status, men har ikke fået svar.

Gunilla har tidligere undersøgt nogle muligheder for stiforløb ved Gardersøen. Susanne rådfører sig med Ib om de mest optimale ruter ift. at minimere risikoen for fugleforstyrrelser.

d. Gadekær
Gunilla forsøger at få fat i Olaug mange gange. Andre af lokaludvalgets medlemmer havde kendskab til, at Olaug er i Norge. Hvis nogen får viden om, hvornår hun kommer hjem igen, så giver de Gunilla besked.

e. Borgermødet 10. januar 17 (6xlandsby og kirke)
Se erindringslisten (vedlagt som bilag).

Susanne har aftalt indholdet af en ny velkomstskrivelse til tilflyttere med Katrine Romme. Den udarbejdes i næste uge.
Et af de vigtigste budskaber er – tal med din nabo, hvis der er noget information, som du mangler.

Gunilla kontakter Katrine Romme vedr. Facebook tlf. 8144 9576. Vi husker kun at bruge de billeder, som vi selv har ophavsret til.

Ishuset – Rikke har talt med ejeren for nylig. Indtil videre beholder han de udmeldte åbningstider. Han søger dog en ung medhjælp, hvis det lykkes kan han formentlig holde åbent længere.

6. Opsamling på tidligere projekter
a. Nabohjælp
Bent laver opfølgning på dette.
b. Udviklingsplan
Indholdet i udviklingsplanen er primært noget, som vi allerede har gang i. Planen lægges derfor ”på lager” i Dropbox som en del af lokaludvalgets grundlag.
7. Fremtidige møder og fastlæggelse af mødedatoer + gennemgang af erindringsliste
Næste møde den 6. september kl. 19 hos Susanne.
Eventuelt borgermøde om lokaludvalgets aktiviteter den 10. oktober 2017.
8. Afgrænsning af naturarealer med kvæg
Rikke orienterede om en forespørgsel fra kommunen om vi kender nogen med kvæg til afgræsning. Mads Pedersen i Skovløkken og Henning Nikolajsen kunne være et bud.
9. Andet
Intet.