2017-1 referat

Forum: Lokaludvalget for Føns & Omegn
Tid: 11. maj 2017
Sted: Hos Poul
Deltagere: Michael Rasmussen
Susanne Bager
Rikke Clausen
Jesper Krigslund
Gunilla D. Ørbech
Afbud: Bent Andreasen
Mødeleder: Michael Rasmussen
Referent: Gunilla D. Ørbech

Møde i Lokaludvalget for Føns & Omegn, 11. maj 2017
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra sidste møde blev godkendt.

2. Indmelding til kommunen om det nye lokaludvalg
Lokaludvalget er indmeldt til kommunen og referatet fra årsmødet og vores konstituering er godkendt.
Til næste årsmøde er det Rikke, Bent og Jesper, som er på valg.
3. Orientering om indkomne sager
Der kommer rigtig meget i formandens mailboks.
En gang om måneden får vi en tilflytterliste for hele kommunen i Excel-format sat op på en måde, så det er svært at sortere i listen. Poul prøver at gøre listen mere ”medgørlig”.
Der er indkaldt til en ny arbejdsgruppe om rammeaftale for lokaludvalg. Michael har meldt os til. Vi håber, at det kun drejer sig om at få de sidste ting på plads, i forhold til, hvad der allerede er talt om i den foregående arbejdsgruppe.
Høringer: Kommuneplanforslag + forslag til plan for Naturpark Lillebælt – begge med frist den 6. juni. Rikke kigger kommuneplanforslaget igennem og Gunilla kigger på naturparkforslaget. Vi skal formentlig have skrevet høringssvar til begge planer – udkast skal være klar i Dropbox senest den 30. maj.
4. Administrative forhold hvem-hvad-hvordan
Vi får oprettet en mailadresse via infoland, så vi bevarer mailhistorikken selvom der skriftes formand.
Det blev desuden aftalt at oprette en Dropbox til vores dokumenter. Susanne havde lavet et forslag til mappestruktur, som der var enighed om. Susanne opretter en Dropbox og inviterer os alle ind.
Susanne har udarbejdet udkast til forretningsorden for lokaludvalget, som blev udleveret på mødet i hardcopy. Vi læser igennem og sender eventuelle kommentarer til Susanne. Susanne eftersender via Dropbox.
5. Økonomi
Kasseren orienterede Vores kassebeholdning. Og kasseren har svaret på opdatering af oplysninger til Nordea, som var en større omgang!
Det blev aftalt at købe et par erkendtlighedsgaver til to personer, som har hjulpet lokaludvalget.
6. Orientering fra de stående udvalg
a. Sø og strand
Kommunen har afsat penge til at forbedre fire af kommunens Blå Flag-strande. Det betyder også, at vi får dækket udgifterne til køb af fire nye bundankre til badebroen. Rikke spørger Sabine hos kommunen om det praktiske vedr. økonomien og bundankrene. Der er også sat penge af til bl.a. bedre cykelparkering, badefaciliteter, beachvolleybane, skiltning mv..
Ejby Lokaludvalg efterlyser vores bemærkninger til deres fremsendte forslag til forbedringer af Føns Strand. Michael sender et svar til dem.
b. Trafik
Vi har fået en henvendelse fra Morten Holmgaard på Fønsvej vedr. trafikken igennem Føns og et ønske om 35 km zone igennem byen. ”Give folk lyst til at køre langsomt”. Michael har været nede og tale med Morten, som gerne vil sidde med i den eksisterende trafikgruppe, som Jette indtil nu har været tovholder for. Rikke bliver ny tovholder for gruppen. Michael sender mail fra Morten videre til Rikke – og vi sender en indbydelse til Morten om at være med i arbejdsgruppen. Poul deltager også i arbejdsgruppen. Rikke prøver at lave en aftale med Uffe Højbye om besigtigelse af krydset Fønsskovvej/Ronæsbrovej.

c. Stier
Susanne er tovholder. Gunilla arbejder ind i gruppen.
Kommunen har en pulje til trampestier, som man kan søge.

d. Seniorbofællesskab
Lokaludvalget nedlægger denne arbejdsgruppe. Vi afgiver høringssvar vedr. seniorbofællesskab til kommuneplanforslaget.

e. Gadekær
Gunilla er tovholder for gruppen og Michael kan bidrage ved behov.

f. Borgermødet 10. januar 17 (6xlandsby og kirke)
Susanne og Vita har holdt oplæg på fællesmødet for lokaludvalgene den 8. maj.

Der er behov for at følge op på de handlinger, som blev aftalt på beboermødet. Handlingerne blev gennemgået punktvis:

Vi skal tage stilling til, om vi vil arbejde videre med udpegning af tre journalister. Katrine, som er journalist vil gerne starte en Facebook-gruppe op med det formål at formidle Føns som et attraktivt sted i samarbejde med Beboerforeningen. Gunilla er lokaludvalgets kontaktperson/repræsentant i dette arbejde.

Opblødning af sognegrænser. Ca. halvdelen af dem, der bosætter sig på landet ønsker at være alene og halvdelen ønsker at indgå i et tættere fællesskab. Det blev besluttet, at vi ikke på nuværende tidspunkt udvider uddelingen af Fønsbladet. Ad hoc invitation af andre sogne til arrangementer – ligesom ved Søren Ryge-arrangementet.

Opstilling af pop-up sauna, svedehytte og lign.. Det kræver, at der er en interessegruppe (a la fårelauget), som vil stå for det. Lokaludvalget ønsker ikke at stille sig i spidsen for det. Evt. mulighed for noget i forbindelse med Blå Støttepunkter (”luksus”shelters langs kysten). Vi vil prøve at undersøge, om der er mulighed for at vinterbadere kan klæde om i et af kommunens tre strandhuse ved Føns Vig.

Ishuset bør udvides for at tiltrække nye kunder. Ishuset er privatlejet. Vi er villige til at støtte ishusejeren i at udvikle ishuset.

Udendørs fitness og naturlegeplads bag ishusets parkeringsplads. Bør drives af en interessegruppe.

Bedre muligheder for at formidle vores naturherligheder. Det kan bl.a. komme via strandforskønnelsespuljen, stier mv..

Ønske om afgræsning af vores naturarealer + mindre slåning af græsrabatter. Lokaludvalget vurderer ikke, at vi har mulighed for at gøre noget aktivt. Gunilla kontakter kommunens nye sagsbehandler på naturområdet og gør opmærksom på, at han er velkommen til at kontakte os, hvis der er brug for dialog om eventuelle kommunale initiativer.

Undervandslivet gøres tilgængeligt. Det er ikke noget, som vi umiddelbart vil arbejde videre med. Michael prøver at tale med Stefan.

Liste til tilflyttere med hvilke erhverv, vi har i Føns. Susanne spørger de enkelte virksomheder på listen, om de ønsker at stå på listen. Listen ajourføres en gang om året.

Formidling og PR. Vi vil arbejde videre med samarbejdet om at få etableret en Facebook-gruppe. Samtidig generel opfordring til at sende gode billeder ind.

Middelfart Idrætstilbud anskueliggøres bedre på lokaludvalgets hjemmeside. Dette findes allerede på kommunens hjemmeside. Facebook-gruppen kan formentlig også bruges som formidlingskanal.

Bedre formidling af historien om Føns. Tre links til tekster af Kjeld Hansen fra Det Tabte Land er lagt ind på hjemmesiden. Link til Boyes Bande lægges også på hjemmesiden.

Kontaktpersoner til Føns’ fællesaktiviteter. Dette ønsker lokaludvalget ikke at arbejde videre med. Man må spørge sig for som tilflytter.

Samarbejdet med Ronæs Camping om naturens dag mv. foreslås genoptaget. Vi deltager ikke i naturens dag i 2017. Men det er oplagt med opslag på campingpladsen ved konkrete aktiviteter. Vi lader det hvile indtil der er konkrete aktiviteter.

Havsvømning, kitesurfing, surfing, dykning mv. større synlighed og tiltrækning af yngre mennesker. Vi vil gerne understøtte dette. Vi vil gerne bidrage med en reaktiv kontaktperson.

Årligt tilbagevendende aktiviteter børne-triatlon initieret af havsvømmerne. Jesper er lokaludvalgets kontaktperson.

7. Opsamling på tidligere projekter
a. Nabohjælp
Bent laver opfølgning på dette.
b. Udviklingsplan
Udskydes til næste lokaludvalgsmøde.
8. Fremtidige møder og fastlæggelse af mødedatoer
Næste møde den 8. juni kl. 19 hos Jesper.
9. Andet
Opfordring fra kommunen til at blive demensven.