Årsmøde 2017, referat

ÅRSMØDE 2017
Lokaludvalget for Føns & Omegn
Tid: 29. marts 2017
Sted: Føns Gl. Skole
Deltagere: Jette Erichsen
Michael Rasmussen
Rikke Clausen
Gunilla D. Ørbech
Bent Andreasen
Jesper Krigslund
Susanne Bager
Afbud:
Mødeleder: Jette Erichsen
Referent: Gunilla D. Ørbech

Årsmøde i Lokaludvalget for Føns & Omegn, 29. marts 2017
1. Velkommen v. Jette Erichsen
Kort orientering om udvalget arbejdsform. Lokaludvalget deltager løbende i dialogmøder med kommunen og med de øvrige lokaludvalg. Desuden arbejdes der med konkrete projekter i arbejdsgrupper med medlemmer af lokaludvalget som tovholdere og med tilbud til alle beboere om at deltage. Suppleanten i lokaludvalget deltager i møder på lige fod med de øvrige medlemmer af udvalget.
2. Valg af ordstyrer
Erik Bitsch Olsen blev valgt som ordstyrer.
Det blev konstateret, at årsmødet var lovligt indvarslet med mindst 14 dages varsel.
3. Årsberetning
Orientering fra arbejdsgruppen sø og strand v. Michael Rasmussen og Ib Bager
Lokaludvalget ejer badebroen ved Føns Strand og sørger for, at broen bliver taget op om vinteren og sat ud til foråret. Tak til hjælpere samt for lån af opbevaringsplads og stillen traktor til rådighed.
Broen skal have nye bundankre, som vi håber kan finansieres af en kommunal pulje. Dette behandles i Miljø- og Teknikudvalget den 5. april 2017.

Hjertestarteren ved Føns Gl. Skole vedligeholdes af lokaludvalget. Lokaludvalget efterlyste hjælpere til at holde øje med, at hjertestarteren er ok – dvs. at de rigtige lamper lyser. En beboer ville gerne kigge til hjertestarteren ifm. regelmæssig hundeluftning. Dette koordineres med lokaludvalget.

Orientering fra arbejdsgruppen seniorbofællesskab v. Rikke Clausen
Arbejdsgruppen har holdt møder i løbet af året og drøftet forskellige ønsker og former for bofællesskab. Byrådet ønsker ikke at bakke op om et seniorbofællesskab i Føns, da man foretrækker, at det lægges i ”hovedbyerne”. Lokaludvalget oplever en stor interesse for projektet og vil derfor fortsat arbejde for, at der etableres et seniorbofællesskab i Føns. Jette Erichsen indtræder i arbejdsgruppen.
Spørgsmål fra salen om interesse i en evt. privat investor samt om der er tale om et seniorbofællesskab eller et seniorboligselskab. Der blev svaret, at vi er åbne for muligheder, men at det som udgangspunkt er et bofællesskab.
Orientering fra arbejdsgruppen stier v. Michael Rasmussen, Gunilla Ørbech og Jette Erichsen
I årets løb har lokaludvalget fået etableret en sti fra fugletårnet ved Føns Vang til Springbakken. Stien vedligeholdes af lokaludvalget. Det må ikke rides på stien.

Kort orientering om den sti-app., som lokaludvalget RAVKO har taget initiativ til. App’en hedder ”Vandring fra landsby til landsby”. Lokaludvalget har i det forgangne år udarbejdet to sti-ruter, taget billeder til app’en og beskrevet nogle interessepunkter på ruterne. Nørre Aaby Lokaludvalg skal hjælpe med at lægge ruterne ind i app.’en – status på dette er ukendt.

Kort orientering om udvalgets deltagelse i møder om Middelfart Kommunes stiplan – særligt møder om Lillebæltsstien langs kysten samt en ekskursion til Sydhavsstien på Sydfyn.

Orientering fra arbejdsgruppen oprensning af gadekæret ved Ovnhusvej v. Gunilla Ørbech
Lokaludvalget har talt med naboerne til gadekæret om muligheder og ønsker. Der er positiv interesse for projektet. Der er tegnet et skitseprojekt, som nu skal drøftes yderligere med naboerne til gadekæret. Derefter er det tanken at forsøge at søge en kommunal pulje om tilskud til oprensning.
Orientering om trafikken i Føns v. Jette Erichsen
Lokaludvalget er meget glade for, at det er lykkes at komme i dialog med Vejdirektoratet og få etableret hastighedsbegrænsning på Assensvej på den strækning, hvor Fønsvej tilslutter. Hurra!!!
Det har været afholdt møde med kommunens trafikafdeling. Det er konstateret, at der er et problem i svinget mellem kirken og Ovnhusvej, fordi bilister kører for langt over i den modgående vejbane. Kommunen foreslog at etablere hvid midterstribe på strækningen.
Kommunen har oplyst, at der sandsynligvis kommer ny belægning og nye kantsten på Fønsvej, da der er overskud på vintervedligeholdelseskontoen.
Vi har desuden sagt ja tak til, at politiet udfører hastighedsmålinger i og ved Føns.
Et input fra salen om, at det også ville være godt med hastighedsmålinger på Fønsskovvej.
Orientering om 6xlandsby og kirke v. Susanne Bager og Jette Erichsen
Der blev afholdt beboer-dialogmøde om 6xlandsby og kirke den 10. januar 2017, hvor vi fik virkelig mange idéer på bordet. En liste over idéerne kan ses på hjemmesiden www.fonsinfoland.dk . Menighedsrådet, lokaludvalget og beboerforeningen har gennemgået alle idéerne og besluttet af gå videre med ca. 75 forslag. Forslagene blev gennemgået på årsmødet.
4. Valg til lokaludvalget
Det fremgår af lokaludvalgets vedtægter, at opstilling til lokaludvalget skal ske på et offentligt møde hvert år i april måned. Indledningsvis accepterede deltagerne i årsmødet i Lokaludvalget for Føns og Omegn, at opstillingsmødet afholdes samtidig med årsmødet den 29. marts 2017.
Det indstilles til Byrådet i Middelfart Kommune, at følgende udpeges til lokaludvalget som hhv. medlem og suppleant:
Susanne Bager indstilles som medlem (pt. suppleant)
Poul Fløe Kristensen indstilles som suppleant.
TAK til Jette Erichsen for mange års indsats og virke i lokaludvalget.
5. Evt.
Intet.