Bosætningspolitik.

Føns og omegns Lokal udvalg

Side 1 af 3

Middelfart Kommune,

Staben,

Østergade 11,

5500 Middelfart

Den 14. februar 2010

Bemærkninger til Middelfart Kommunes Forslag til Bosætningspolitik.

Føns og omegns lokaludvalg har modtaget kommunens forslag til en Bosætningspolitik med

anmodning om, at vi kommenterer forslaget. Det gør vi gerne, og vi fremsender hermed vore

bemærkninger.

Generelt er lokaludvalget godt tilfreds med forslaget til Bosætningspolitik. Indholdet er meget bredt

og lever i høj grad op til indledningens krav om, at politikken skal ”synliggøres over for en bred

kreds”, og beskrive ”udvikling gennem vækst”. Kun ⅓ af evalueringsparametrene vedrører

bosætning, så et mere dækkende navn kunne være en ”udviklingspolitik” eller en

”markedsføringspolitik”. Det gør efter vor opfattelse ikke indholdet ringere.

Det er bosætningsaspektet, som har vor største interesse. Vi er specielt tilfredse med, at Middelfart

Kommune i høj grad tænker landsbyerne ind i de afsnit, som vedrører bosætning – angivet i

punkter, hvor landsbyerne/landdistrikter kan tilbyde særlige muligheder. Føns og omegns

lokaludvalg arbejder med nogle målsætninger for landdistrikterne, som med reference til

bosætningspolitik angiver, at vi her vil:

– fastholde og udvikle bosteder for mennesker i alle aldre – både familier og

singler – som ønsker albuerum, og som ønsker udendørs aktivitetsmuligheder

lige ved deres boliger.

– styre anvendelse og vedligeholdelse af landdistrikternes bygningsmasse, så

”social dumpning” undgås.

Markedsføringsaspektet er vi dog også opmærksomme på bl.a. som aktive arrangører i Naturens

dag og Store cykeldag. Det sker bl.a. gennem de lokale foreninger, Føns Søsportsforening og

Føns Vig Amatørfisker-forening (Føns Vig Jollehavn), der gør områdets storslåede natur

tilgængelige for alle interesserede. Ligeledes er vi bekendt med, at Wedellsborg er ved at

gennemføre projekter, som skal gøre naturen mere tilgængelige ved attraktive adgangsmuligheder

på deres store jordbesiddelser i området.

En afgørende forudsætning for at gennemføre denne politik – ligesom det er det for en række af

kommunens øvrige politikker – er, at der etableres et udbredt og fleksibel offentlig transportnet. Det

skal være attraktivt for individuelt indstillede personer, som den danske befolkning er sammensat

af. Dette vil vi uddybe i afslutningen.

Vore konkrete bemærkninger til forslagets afsnit er:

Vedr. afsnit: Vision for området.

1. Forslaget fokuserer i afsnittet: Service i samspil meget på Middelfart. Forvaltningen skal

være opmærksom på, at der p.t. foregår en stor boligudvikling i centerbyerne uden for

Middelfart. Derfor skal udbud af service og kulturelle faciliteter understøttes også i disse

byer med tilhørende landdistrikter. En grad af decentralisering vil desuden aflaste den p.t.

svage offentlige transport.

Føns og omegns Lokal udvalg

Side 2 af 3

2. I afsnittet: Ud i naturen bør angives, at i Middelfart – som Danmarks grønneste

vækstkommune – kan man ikke alene let bevæge sig ud i naturen. Der er også mange

steder, hvor man kan bo ude i naturen.

Vedr. afsnit: Børnefamilier.

3. Bosætningspolitikken fokuserer meget på børnefamilier, og det er OK.

Jf. lokaludvalgets målsætning for landdistrikternes udvikling mener vi dog, at der bør

fokuseres lige så meget på singler og par uden børn. Vi oplever i vort lokalsamfund, at de

er meget initiativrige, engagerede og ydende i den sociale sammenhæng. Og med

henvisning til det følgende afsnit om Kvalificeret arbejdskraft, kan de bidrage meget i den

sammenhæng. Samtidig belaster de den offentlige service mindre end børnefamilie, så det

bør fremgå, at også de er meget velkomne i Middelfart Kommune.

4. Tilsvarende gælder – jf. pkt. 3.2 Indsatsområder vedr. brugerdreven innovation, at singler

og par uden børn ofte er meget aktive i denne type indsatsområder.

Vedr. afsnit: Kvalificeret arbejdskraft.

Vi kan fuldt ud bakke op om dette afsnit.

5. Vi bemærker her i punktet om Indsatsområder, at forslaget direkte sætter fokus på den

offentlige trafik – en fokus, vi som nævnt lægger stor vægt på.

Vedr. afsnit: Plads til alle

Dette afsnit betragter vi som bærende vedr. selve bosætningspolitikken, og vi synes, at alle

opstillede udsagn er meget vigtige. Vedr. indledningen kan vi uddybe, at lige som vi er

opmærksomme på farerne for ”social dumpning”, mener vi, at landdistrikterne er meget velegnede

til at rumme organiserede boliger/centre for medborgere, som har behov for særlige boforhold, og

som kan styrkes ved dagligt at have let adgang til at færdes i naturen, og nogle ved at bo i små,

overskuelige lokalsamfund.

6. Vedr. dot 5 i punktet Indsatsområder bedes forvaltningen uddybe, hvad man mener med:

”Vi vil føre en aktiv jordpolitik”.

7. Vi finder det meget vigtigt, at kommunen i denne ”politik” formulerer, at kommunen skal

”have fokus på spændende og anderledes måder, at tænke lokalplanlægning på, med sigte

på miljø, arkitektur og fællesskab”. Dette gør op med de storbyorienterede planlægningsværktøjer,

som hovedsageligt er taget i anvendelse i den netop vedtagne kommuneplan.

8. Vi vil med henvisning til punktet Evaluering, 2. dot gøre opmærksom på, at i Føns og

omegn har 24 husejer allerede engageret sig i kommunens Minklimaplan 2.0 og er gået i

gang med energirenovering svarende til den, kommunen tidligere har gennemført for

offentlige bygninger. Dette kan udmærket anvendes i markedsføringen af kommunen.

Vedr. afsnit: Mobilitet i boligmassen.

Også et vægtigt afsnit, som vi mener, der skal lægges stor vægt på.

9. Punktet Mål angiver: ”Vi kan tilbyde attraktive boligområder og et varieret udbud af

boligtyper midt i byen eller i vore landsbyer”. Det falder jo helt i tråd med den målsætning, vi

selv arbejder med for landdistrikterne.

Føns og omegns Lokal udvalg

Side 3 af 3

Også under det afsnit må vi pege på, at opretholdelse af forbindelser mellem et eksisterende

netværk og et nyt bosted er helt afhængigt af, at der etableres en effektiv offentlig trafik.

Vedr. afsnit: Mødesteder.

10. I indledningen bør i afsnittet: ”Det betyder, at: ….” indføjes: landsbymiljøer.

11. I dette afsnit vil vi gerne pege på den afgørende betydning for vort lokalsamfund, det har, at

vi har rådighed over Føns gamle skole som beboerhus. Det betyder, at det er muligt at

opretholde et godt socialt fællesskab i en (for) lille landsby uden tidligere tiders

servicefaciliteter. Vi føler, der er fuld politisk opbakning til, at dette skal fortsætte, og det vil

vi gerne kvittere for her.

Vedr. afsnit: Naturen.

Afsnittet beskriver emner, som betyder meget for/i vort lokalområde, og som vi kan tilslutte os.

Konkret:

12. I punktet Indsatsområder angives det, at der kan etableres centre, hvor børn og voksne kan

lege sig til viden om fx energi, miljø og klima. Vi kan yderligere foreslå, at der etableres en

model af Føns-området. På den model kan vises konsekvenser af, hvad en vandstandsstigning

vil betyde – både positive konsekvenser, som muligheder for at udvikle nye

naturmiljøer, og negative konsekvenser i form af trusler mod bygninger og anlæg.

Trafikforhold.

En forudsætning for at gennemføre visioner i denne – som i andre tidligere kommenterede

politikker – er, at borgerne har let adgang til

– skoler og andre uddannelsessteder

– sportsanlæg

– andre fritidstilbud

– at opsøge et personligt netværk

– kulturelle tilbud

– naturen.

Det opfyldes på bedste måde, hvis man gennemfører den godkendte Trafikpolitik inden for en

overskuelig tid. P.t. virker det, som denne politik er lagt i mølpose. Bl.a. bør ske en nytænkning for

den offentlige transport ved, at kommunerne samles om at etablere et effektivt, fleksibelt og

dækkende transportnetværk i stedet for det eksisterende stive netværk med begrænsede dækning,

som ikke er attraktivt for store dele af borgerne.

Føns og omegns Lokaludvalg glæder sig til at arbejde under den kommende bosætningspolitik og

står gerne til rådighed, hvis der skulle være behov for uddybning af ovenstående.

Med venlig hilsen

på Lokaludvalgets vegne

Erik Bitsch Olsen, formand.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *