Budget 2012.

Føns og omegns Lokaludvalg

 Lokaludvalgets kommentarer til direktionens forslag til

BUDGET 2012.

Vi har ikke gennemgået det omfattende Høringsmateriale i detaljer: Vi har koncentreret os om afsnit, hvor vi allerede i høringen i april 2011 gav kommentarer vedr. besparelsesforslag.

Det overordnede indtryk er, at det er et omhyggeligt bearbejdet og prioriteret forslag. Vi tror ikke, yderligere bemærkninger herfra vil blive taget i betragtning. Derfor vil vi nøjes med at kommentere på 2 punkter, som har stor betydning for vort lokalområde, og som vi også har fremført i andre sammenhænge.

Det ene punkt vedrører vedligeholdelse af kommunens veje. Vi konstaterer – jf. høringsmaterialet afsnit 4: Udvidelser – at budgettet er på 9,452 mio. kr. I indstillingen er angiver, at der skal bruges 15 mio. kr., hvis den nuværende stand for kommunens veje skal opretholdes – en stand, som er meget ringe. Det er i modstrid med målsætninger i Trafikpolitikkens fokusområde: Fremkommelighed og tilgængelighed. Desuden er det generelt politisk uansvarligt at vedtage et sådant budget, som vælter store omkostninger over på fremtidens skatteydere.

For vort lokalområde er det en katastrofe, idet vi er helt afhængige af adgange via nogle kommu-nale veje, som er under total nedbrydning.

Det andet punkt vedrører Kollektiv trafik, som også er afgørende for lokalområdets trivsel. I afsnit 11. Nøgletal konstateres, at Middelfart igen i driftsåret 2010 relativt bruger langt mindre end landets øvrige kommuner til denne aktivitet. I et bilag er angivet, at Middelfart tildeler 0,5 % af sit budget til Kollektivt trafik, mens landets øvrige kommuner i gennemsnit bruger 1,1 % til denne aktivitet. I budgettet for 2012 er der foretaget reduktion i de allokerede beløb. Middelfart – som grøn vækstkommune – svigter sine udmeldte målsætninger, ved at bruge så lidt på den bæredygtige kollektive trafik, som samtidig er så vigtig for kommunens udkantsområder.

Vi forventer ikke, disse kommentarer får væsentligt indflydelse på vedtagelsen af det foreliggende budget. Politikerne skal dog vide, at de 2 punkter er fokuspunkter for arbejdet i vort lokaludvalg. Vi vil fortsætte med at fremføre dem, og holde politikerne op på dem. Det er f.eks. helt afgørende for den kommende proces ” Udvikling i en hel kommune”, at kommunen vil leve op til sine egne målsætninger og politikker. Det er aldeles værdiløst at igangsætte en udviklingsproces baseret på forudsætninger, som ikke tages alvorligt i den politiske proces. Vi mener, Trafikpolitikken har et realistisk ambitionsniveau, men ønsker politikerne ikke at opfylde den, må de snarest opdatere den sammen med andre for vidtløftige politikker, som ikke søges opfyldt.

20. august 2011.

Lokaludvalget for Føns og omegn.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *