Kommuneplan 2009 – 2021

Føns og omegns Lokaludvalg

– 1 –

Middelfart Kommune, 19. maj 2009

Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat,

Østergade 21,

5580 Nr. Aaby.

Forslag til Kommuneplan 2009 – 2021 for Middelfart Kommune

Bemærkninger fra Føns og omegns Lokaludvalg.

Med henvisning til Kommunens brev af 19. marts 2009 fremsendes lokaludvalgets bemærkninger til det

modtagne Kommuneplanforslag.

Bemærkningerne er resultatet af en debatrunde i lokalområdet. Den blev sat i gang i et offentligt annonceret

debatmøde på Føns Skole den 15. april 2009, hvor lokaludvalgets medlemmer præsenterede planens afsnit

med særlig vægt på de punkter, som har konsekvens for lokalområdet. 46 personer deltog i mødet.

Præsentationen mundede ud i forslag til 7 emner, som kunne bearbejdes i åbne høringsgrupper med

deltagelse af alle interesserede beboere. Der var interesse for etablering af 2 høringsgrupper vedr. emnerne:

Bosætningsmønster i Føns og Anvendelse af det åbne land. Indstillingerne fra disse grupper indgår i

bemærkningerne sammen med lokaludvalgets formuleringer af de bemærkninger, som blev fremsat til de

øvrige emner i debatmødet.

Udkast til det samlede svar har været til offentliggjort høring på lokaludvalgets hjemmeside.

Bemærkningerne er struktureret i afsnit svarende til overskrifter i indholdsfortegnelsen for ”Trekantplanen”

(Ñ-planen).

1. DEN OVERORDNEDE STRUKTUR

Lokaludvalget anerkender planlægningens opdeling af byer i 4 kategorier, og at Føns er placeret i

kategorien: Landsbyer.

Vi bemærker, at i landsbyer må der kun foregå huludfyldning og en meget begrænset udvikling(Ñ s 17).

Det er ikke det samme som, at der ikke må ske en udvikling.

Ingen i Føns er i tvivl områdets store landskabelige og historiske værdier; alle glæder sig dagligt over

det, og ønsker det bevaret som ramme for beboernes daglige liv og fællesskab. Men mange andre har

også bemærket det.

Det betyder, som angivet i planforslaget, at området er påvirket af alle mulige beskyttelsesregler. Det

gælder internationale beskyttelsesområder: Ramsarområde, EF-fuglebeskyttelsesområde og EFhabitatområde;

det gælder nationale regler i Naturbeskyttelsesloven som strandbeskyttelseslinier,

kystnærhedszoner, søbeskyttelseslinier, kirkebeskyttelseszoner. Byen er omgivet af eller ligger i diverse

udpegede bevaringsværdige landskabstyper – f. eks. i et særligt økologiske forbindelsesområde, et

værdifuldt geologisk beskyttelsesområde – og så er byen underlagt en bevarende lokalplan.

Omverdenen har lagt sin klamme hånd på Føns. Og vi stiller os stærkt undrende overfor planer, som

arbejder med at føre en motorvej gennem disse beskyttelsesområder.

Føns har hidtil udviklet sig løbende med nybyggeri mellem de oprindelige huse, når der har været et

behov. Gennem de seneste 60 år er der i gennemsnit bygget et hus – helårsbolig eller sommerhus – om

året. Det har skabt en charmerende mangfoldighed, der ikke har spoleret strukturen af den oprindelige

landsby – strukturen fremstår stadig ganske markant. Det betyder, at byen er levende og ikke et

kulisseagtigt museum som den fynske landsby i Odense eller den gamle by i Århus.

Nu ser beboerne frem til at få en kommuneplan, som giver gode rammer for menneskene i

området til at skabe en livskvalitet, som alle andre i Danmark har – i harmoni med omgivelserne.

Føns og omegns Lokaludvalg

– 2 –

Vi ønsker

− En fortsat forsigtig udbygning med respekt for den gamle del af byen.

− Tilladelse til at etablere indpassede faciliteter i det åbne land, så Føns kan være indgangen for

offentligheden – herunder fønsboerne – til at udnytte områdets natur- og kulturværdier.

− Bevarelse af byens attraktive børneinstitution – Søstjernen.

− Bevarelse af – og opbakning til at udvikle – beboerhuset i den gamle skole.

− Sikring af en bæredygtig offentlig trafikbetjening.

− Etablering af velholdte stisystemer, som på en gang sikrer adgang til området og samtidig er

hensigtsmæssige cykelforbindelser for områdets beboere til skoler, til forretninger, til

fritidsfaciliteter andre steder i kommunen.

− Sikring af altid opdaterede IT-forbindelser, så der ikke er kapacitetsmæssige problemer ved at

etablere fjernarbejdspladser i området eller at indgå i de nyeste elektroniske netværk.

− Opstilling af en analyse af, hvilke risici/muligheder klimaændringerne byder Føns og omegn.

Disse ønsker uddybes i de næste afsnit.

Vi forventer ikke, at kommunen alene skal opfylde alle disse ønsker. Lokaludvalget har nedsat nogle

arbejdsgrupper, som selv vil tage initiativer inden for deres områder. Vi vil gerne etablere samarbejde

med Kommunen for at fremme ønskernes gennemførelse.

Vi forventer og opfordrer til, at kommunen udformer den endelige kommuneplan, så det er muligt

at gennemføre ønskerne inden for planrammerne. Desuden opfordrer vi Middelfart Kommune til

hurtigt at lave en prioritering for i Føns:

at etablere en bæredygtig kollektiv trafikbetjening.

at planlægge anlæg og vedligeholdelse af stisystemer.

at opstille en analyse af, hvilke risici/muligheder klimaændringerne byder Føns og

omegn.

og desuden – sammen med Lokaludvalget – at gennemgå alle ønskerne, så der kan opstilles realistiske

planer for deres gennemførelse.

2. BYERNE – BOSÆTNINGSMØNSTER

Føns er en gammel by. Det ser man straks, når man kører ind i byen, og det ved man især, når man bor

i byen. Vi er stolte af vor lille by – den er bevaringsværdig, siger Fredningsstyrelsen. Fra ”Registrering af

bevaringsværdier i Føns, 1980” citeres – idet ikke-principielle detaljer udelades: Den gamle Føns

landsby er af Frits Hastrup (1964) karakteriseret som en slynget vejby. Som det fremgår af de ældste

matrikelkort har byens gårde og huse ligget tæt omkring den nuværende Fønsvej, Ovnhusvej,

Jydekrogen og Vedbendvej. …Den gamle landsby er op gennem tiden undergået flere ændringer. Den

oprindelige gadestruktur er i hovedtrækkene bevaret …. den karakteristiske opbygning af byen med de

større gårde ved Fønsvej, Ovnhusvej og Vedbendvej og småhusene ved Jydekrogen præger stadig

bybilledet. Imellem gårdene er der opført flere nyere huse….

På grundlag heraf angiver Fredningsstyrelsen en ”Sammenfatning af bevaringsværdien” i et kort – se

bilag 2.1. Det vil være naturligt at tage udgangspunkt heri, når en kommende udvikling i Føns skal

fastlægges.

I det offentlige møde, som Lokaludvalget har afholdt, blev der tilkendegivet bred tilfredshed med den

foreliggende bevarende lokalplan nr. 13. Der fremkom dog bemærkninger om, at der har været enkelte

konkrete eksempler på, at reglerne har virket for snærende. I mødet blev også tilkendegivet, at det er

ønskeligt, den hidtidige langsomme boligtilvækst kan fortsætte. Et konkret udsagn: ” Det vil være forkert,

hvis det ikke også i fremtiden er muligt at købe en grund i Føns”. Udtalelsen faldt i forbindelse med

diskussion af den nye udstykning øst for byen, jf. Middelfarts Kommuneplansforslag: Nye arealudlæg til

boliger, distrikt 10.

Denne nye udstykning gav anledning til flere indvendinger – bl.a. refererende til den indsigelse,

”Fredningsforeningen Lillebælt” har fremsendt til Middelfart kommune og Føns og omegns Lokaludvalg

samt præsenteret i lokale aviser – begrundet i, at udstykningen skulle være ulovlig. På den baggrund

blev etableret en høringsgruppe omkring emnet Bosætningsmønstre. Den konkluderer:

Der er i gruppen enighed om at en begrænset bosætning i Føns kan accepteres, når gældende

lovgivning samt lokalplan 13 overholdes (vedtaget i 1981 i Nørre Aaby kommune).

Lokaludvalget kan ikke tage stilling til det foreliggende projekt om udbygning mod øst.

Føns og omegns Lokaludvalg

– 3 –

Der er altså overvejende tilslutning til, at:

− En begrænset tilvækst af boliger fortsat er mulig.

− Den gældende lokalplan nr. 13 skal være gældende for alt nybyggeri.

Nye udstykninger ønskes – for at følge byens hidtidige struktur – lagt langs de nuværende gader eller

nye slyngede byveje, som grener af fra Fønsskovvej, Ronæsbrovej eller Fønsvej/Ovnhusvej.

Det skal sikres, at nuværende helårshuse bevarer denne status som helårsboliger.

En væsentlig kvalitet ved at bo i Føns er, at der findes en attraktiv børneinstitution: Søstjernen. Det

skyldes både de gode muligheder, den giver som værested for områdets børn, og at der eksisterer en

relativ stor offentlig arbejdsplads i området. Med henvisning til kommuneplanforslagets afsnit om

Bymønstre i kap. 3, ønskes denne vigtige kvalitet styrket, så Søstjernen kan fortsætte og udvikles.

3. DET ÅBNE LAND

Føns Sogn har en helt unik beliggenhed med Føns Vig og Gamborg Fjord på den ene side og

Wedellsborgs skove på den anden. Det præger selvfølgelig både dagliglivet og fritidslivet i Føns.

Hele året rundt, men specielt om sommeren, besøger både indbyggere fra Middelfart Kommune og

turister Føns strand for at bade. Der findes toiletter ved parkeringspladsen, men de er i ringe stand. Vi

ønsker derfor

renovering af toiletbygningen

etablering af en badebro

renovering af borde og bænke på stranden

Det åbne land og kysten ved Føns har også indbudt til, at der gennem mange år har eksisteret en Føns

Søsportsklub. I foreningen, hvis klublokaler er placeret i bunden af Gamborg Fjord, har man længe

drøftet, om der i alles interesse burde udvikles anlæg, som kunne åbne for at udnytte mulighederne for

fritidsaktiviteter bedre, end det sker i dag.

Visionerne er, at der etableres et ubemandet center for friluftsaktiviteter i området. Foreningen vil

selv præsentere forslaget mere detaljeret for kommunen – bl.a. kontakten til Friluftsrådet – om projektet.

Her resumeres:

Ved et center for friluftsaktiviteter forstås et værested, hvor der er fællesfaciliteter for foreninger,

som bruger naturen til at dyrke deres interesser. Det skal være et sted, hvor der udover toiletter

skal være foreningslokaler, værksted og undervisningsmuligheder, og som skal kunne fungere

som centrum for områdets stisystemer.

De foreninger og organisationer, som vil kunne få glæde af et sådant center kunne være:

Fugleinteresserede, kommunens skoler og daginstitutioner, efter- og ungdomsskoler, Middelfart

Kommunes Sommerskole, Danmarks Naturfredningsforening, sportsfiskere, Føns Søsportsklub,

Turistforeningen og sikkert mange flere.

Det foreslåede center bør være en selvejende institution, som

− udbygger tilgangen til naturen

− udbygger fritidsmulighederne

− øger kendskabet til natur og miljø

Placeringen af centeret bør være i bunden af Gamborg Fjord inden for cirklen i det område, som

er vist på luftfoto i bilag 3.1.

I bunden af Føns Vig ligger en mindre jollehavn, som er etableret og drevet af Føns Vig

Amatørfiskerforening.

Amatørfiskerforeningen har ikke fået lov til at opsætte sanitære faciliteter i umiddelbar nærhed af

jollehavnen. Medlemmer og havnegæster er henvist til at benytte toiletbygningen ved strandparkeringspladsen,

og den har i dag en meget lav standard.

Føns og omegns Lokaludvalg

– 4 –

Amatørfiskerforeningen bakker derfor på det kraftigste op omkring Lokaludvalgets forslag til, at

toiletbygningen på parkeringspladsen renoveres og udstyres med opdaterede WC-rum bl.a. med

rengøringsvenlige overflader samt tidssvarende bruserum med varmt og koldt vand.

Desuden anmoder Amatørfiskerforeningen om, at der i Kommuneplanen åbnes mulighed for, at

foreningen kan opsætte nogle få, små traditionelle fiskehytter for medlemmernes udstyr og

fiskegrej. De skal svare til de hytter, som ses på billeder fra forrige århundrede af stranden.

Fyns Amt anlagde for få år siden en stor sø, Fønsvang, som tiltrækker mange turister, ikke mindst

fugleinteresserede gæster. Der mangler imidlertid parkeringspladser i begge ender af søen; de bør

hurtigt etableres – bl.a. for trafiksikkerhedens skyld. Lokaludvalget vil desuden anbefale, at der bliver

opsat borde, bænke, affaldsbeholdere og skilte, som dels viser, hvilke fugle der er i søen, og dels

angiver, at det ikke er lovligt at sejle på søen. Derudover vil lokaludvalget anbefale, at der som en del af

et samlet stinet anlægges en sti langs søen, evt. på det gamle dige på søens nordside.

4. KULTUR, TURISME OG FRILUFTSLIV

Kulturen i Føns er båret af amatører, som holder fast i gamle traditioner med foredrag, dilettant og

revyer. Det er derfor af afgørende betydning for kulturlivet, at Føns fortsat kan benytte Føns gl. Skole til

samlende aktiviteter.

Lokalhistorisk Arkiv på Rolund gl. Skole foregår et stort og nyttigt arbejde med at samle og bevare

den lokale historie, herunder også Føns`s historie. Det er derfor vigtigt, at denne aktivitet fortsat får den

nødvendige støtte.

Lokaludvalgets kommentarer vedr. turisme og friluftsliv er indeholdt i Bemærkningers afsnit 3.

5. TRAFIK OG TEKNISKE ANLÆG

Trafik

Kommuneplanforslaget behandler kun trafikplanlægning på regionsniveau, som naturligvis ikke

beskriver de emner, som er relevante for en landsby. Derfor forholder vi os i stedet til det foreløbige

forslag til Trafikpolitik, som er i høring i øjeblikket. Lokaludvalget er høringspart vedr. denne politik,

og vi arbejder med et høringssvar hertil.

Her angives de overordnede tanker, som vil ligge til grund for dette svar. Tankerne opstilles med

henvisning til de 4 fokusemner, som er behandlet i trafikpolitikken:

− Trafiksikkerhed – Ingen må dræbes eller kvæstes alvorligt i trafikken.

− Fremkommelighed og tilgængelighed – Vi vil alle frem til rette tid.

− Kollektiv trafik – Den skal være effektiv.

− Æstetik og service – Vi er en grøn vækstkommune.

Vedr. Trafiksikkerhed.

Her opstilles 3 mål. Middelfart Kommune vil:

A. registrere sorte pletter og nedbringe antal af uheld på udsatte stedet.

B. foretage trafiksikkerhedsrevision af større nye vejanlæg.

C. opprioritere stinettet i almindelighed og i særdeleshed i de uheldsbelastede områder.

Lokaludvalget vil i høringssvar til Trafikpolitikken angive sorte pletter i området, som

lokalbefolkningen oplever dem. Den væsentligste er tilslutningen af Fønsvej til Assensvej.

Lokaludvalget anbefaler, at der hurtigt opstilles en plan for cykel- og gangstier i Middelfart

Kommune, og at etablering af en asfalteret direkte cykelforbindelse fra Føns til skolerne i Nr.

Åby prioriteres meget højt – bl. a. med henvisning til den lave trafiksikkerhed på den relevante

strækning af Assensvej.

Generelt vil et sammenhængende stisystem – også til Middelfart – fremme forbindelsen for byboere

og turister til den enestående natur langs Lillebælt, og for fønsboere til Middelfart.

Føns og omegns Lokaludvalg

– 5 –

Vedr. Fremkommelighed og tilgængelighed.

Her opstilles 2 mål. Middelfart Kommune vil:

A. afvikle trafikken effektivt og sikkert.

B. tilgodese de bløde trafikanter.

Lokaludvalget tilslutter sig disse mål og alle delmål, som er opstillet i Trafikpolitikken, og ønsker at

den foreslåede trafiksikkerhedsgennemgang af vejene i det åbne land fremmes mest muligt,

idet den givetvis vil give argumenter for de ønsker, der er opstillet i afsnit: Trafiksikkerhed.

Vedr. Kollektiv trafik.

Middelfart Kommune vil:

A. skabe gode trafikknudepunkter.

B. løfte det sociale ansvar overfor de borgere, der er afhængige af kollektiv trafik.

C. skabe fleksible kollektive trafikløsninger, der er tilpasset det reelle kørselsbehov.

Lokaludvalget tilslutter sig fuldt ud de 3 mål – især B og C. Vi vil påpege, at det reelle kørselsbehov

ikke kan aflæses i anvendelsen af den nuværende bustrafik i området: Den er ikke tilrettelagt for at

opfylde befolkningens behov, men en lovbestemt forpligtigelse til at sikre skolebørn transport til

skole.

Lokaludvalget forestiller sig, at behovet for offentlig transport i Middelfart storkommune vil orientere

sig mere mod hovedbyen Middelfart, hvor flere og flere aktiviteter samles.

Derfor har Lokaludvalget fremsendt et forslag til Middelfart Kommune vedr. den nye struktur for

busser i Middelfart-området – se bilag 5.1. Heri anbefales, at ny bybusrute 401 forlænges fra

Gamborg til Føns.

Vedr. Æstetik og miljø.

Middelfart Kommune vil:

A. skabe spændende og inspirerende byrum.

B. gøre en indsats for miljøet.

Lokaludvalget kan tilslutte sig målene. Vi opfordrer til, at indsatsen for miljøet rettes mod, at der

i den kollektive trafik anvendes de bedste teknologier og i at der udvikles nye teknologier,

som tillader, at betjeningen af tyndere befolkede områder kan ske på en bæredygtig måde i

stedet for at bruge miljøbelastninger fra forældede transportmidler til at argumentere for ringe

behovsdækning. D.v.s. at der bør arbejdes med: El-busser i st.f. dieselbusser – tilpassede

busstørrelser – behovsstyret trafikplan (telebusser) mmm.

Føns og omegns Lokaludvalg har en arbejdsgruppe, som fokuserer på netop kollektiv trafik og

sikker skolevej. Den deltager gerne i et samarbejde om at optimere den kollektive trafik til

landsbyerne.

Tekniske anlæg – Teleanlæg

Teleanlæg behandles ikke i kommuneplanen, men stærke teleforbindelser ud til de yderst

beliggende bosteder er en vigtig forudsætning for, at disse steder stadig er attraktive familieboliger.

Herved sikres dels, at man her kan etablere effektive hjemmearbejdspladser, dels at alle

familiemedlemmer kan opretholde moderne forbindelser til de nyeste elektroniske netværk.

Lokaludvalget arbejder derfor overfor teledistributionsselskaber på, at de skal levere systemer med

stor kapacitet og pålidelighed til alle.

Kommunen anmodes om at sikre, at planbestemmelser ikke er til hinder for etablering af

sådanne systemer.

Føns og omegns Lokaludvalg

– 6 –

6. STØJFORHOLD

Ekstern støj betragtes ikke som et stort problem i Føns. Det er bemærket, at planforslagets beskrivelse

af den foreslåede udstykning i østenden af byen angiver en konfliktmulighed p.g.a. støj fra skydebanen i

Balslev. Denne støj er ikke registreret som en gene i Føns.

7. KLIMAÆNDRINGER

Vi bemærker med tilfredshed, at Middelfart Kommune er mere ambitiøs end Ñ-planen generelt vedr.

forebyggelse af og tilpasning til forventede klimaændringer.

Byrådet har allerede besluttet: at der i kommende lokalplaner skal være krav om, at regnvand skal søges

nedsivet/opsamlet på egen grund. Her bør nye lokalplaner for landsbyer generelt og for Føns i

særdeleshed tage hensyn til en af de små enheders fordele, nemlig at der næsten alle steder ligger

naturlige regnvandsreservoirer i bebyggelsernes umiddelbare nærhed. Det bør derfor tillades, at flere

parceller laver fælles regnvandsafledning til et naturligt reservoir, hvor det er muligt.

Med henvisning til Ñ-planens anbefaling i afsnittet om tilpasning til klimaændringerne (se s. 199) vil vi

anmode om, at der hurtigt bliver foretaget risikovurderinger for Føns´ kystområde vedr.

konsekvensen af forventede vandstandsstigninger. Der bør heri indgå en vurdering af, om

lavbundsområder hensigtsmæssigt kan udlægges som vandreservoirer/permanente

vandområder.

Endelig vil vi med henvisning til Ñ-planens målsætning (se s. 200) om: at have fokus på CO2-regnskabet

ved renovering af eksisterende bygninger henstille, at nugældende regler, hvor renovering af

fredede og bevaringsværdige bygninger ikke skal opfylde regler i Bygningsreglementet og lign.

krav, fastholdes. Opstilles for ambitiøse energisparekrav her, vil de udelukke byggetekniske løsninger,

som fastholder bygningernes bevaringsværdige facader og tag.

8. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Vedr. Den statslige trafikplan.

Lokaludvalget bemærker, at der i de næste 2 – 4 år skal gennemføres strategiske analyser for bl.a.

hvordan den nødvendige kapacitet på tværs af Lillebælt sikres.

For beboerne i Føns-området, som er pålagt mange snærende beskyttelsesbestemmelser i dagligdagen,

er det helt uforståeligt, hvis en sådan analyse kan omfatte anlæg af en motorvej og med bro gennem

områder med strenge Natura 2000 bestemmelser. Det vil medføre, at respekten blandt beboerne for

beskyttelsesbestemmelserne vil forsvinde.

9. BILAG

Der vedlægges følgende bilag:

2.1. Fredningsstyrelsens: Sammenfatning af bevaringsværdier.

Registrering af bevaringsværdier i Føns. 1980.

3.1 Luftfoto 1:10.000.

Placering af friluftscenter i bunden af Gamborg Fjord.

5.1 Lokaludvalgets udtalelse af 6. maj 2009 med forslag om nye busruter i

Middelfart.

Føns og omegns Lokaludvalg

– 7 –

Lokaludvalget ser frem til en drøftelse med Middelfart Kommune, som skal munde ud i en realistisk plan for

gennemførelse af vore visioner og ønsker. Lokaludvalget har arbejdsgrupper, som allerede arbejder på at

gennemføre vore ønsker. De deltager gerne i samarbejder med kommunens forvaltninger, lige som nævnte

foreninger gør det.

Med venlig hilsen

for Føns og omegns Lokaludvalg

Erik Bitsch Olsen, formand

Vedbendvej 1, 5580 Nr. Aaby,

Tlf. 64 42 36 66

e-mail: mallebo@vip.cybercity.dk

NB! Disse bemærkninger er også fremsendt elektronisk til Kommuneplan@middelfart.dk

 

Titel: Føns og omegns Lokaludvalg

Bemærkninger til Kommuneplanforslag. Bilag 3.1 –

Foreslået friluftscenter.

© Copyright Cowi A/S

Dato: 11-05-2009 11:26:01

Målforhold: 1:10000

Føns og omegns Lokaludvalg

Bemærkninger til Kommuneplanforslag. Bilag 5.1 6. maj 2009

.

Udtalelse vedr. Forslag om nye busruter i Middelfart

Vi har igennem dagspressen erfaret, at der vil blive en omlægning af nogle af busruterne i

Middelfart -området. Ved telefonisk henvendelse er vi orienteret om, at den nuværende

skolebusordning for Føns fortsætter næsten uændret.

Dette indebærer flere ofte påtalte ulemper for vort lokalområde, hvoraf de væsentligste er:

− en meget dårlig sammenhæng med regionale forbindelser til Middelfart

− der er ikke offentligt transport til/fra området i skoleferier

− bussen kører ikke mellem kl. ca. 8 og kl. ca 12.

Vi vil foreslå at den nye RUTE 401, der kører til Gamborg, udvides, så den kører ned og vender

ved ishuset i Føns. Det vil være en udvidelse på 6 km hver vej. Denne udvidelse vil afhjælpe

mange af de oplevede ulemper.

De ældre borgere vil kunne blive længere i egen bolig, hvis de har mulighed for at kunne benytte

bussen til at handle, læge m.m.

Børn og unge vil kunne bruge bussen, når de skal til videreuddannelse: Gymnasium, HTX m.fl.

Børn og unge vil kunne transportere sig selv til fritidsaktiviteter.

Middelfart Kommune vil være en grøn vækstkommune, så derfor vil det være fremmende for dette,

at flere vil vælge bussen i stedet for egen bil, hvis muligheden er der.

Børnehaver, skoler og andre institutioner vil kunne bruge områderne med skov, sø og strand med

en busrute til Føns.

Vi mener, at Bussen vil blive brugt mere end nu, hvis der var regelmæssige afgange og også på

”ikke skoledage”.

Beboere i Føns vil bedre kunne bruge togforbindelser til de omkringliggende større byer.

I forbindelse med kommunesammenlægningen er flere aktiviteter blevet ”centraliseret” og placeret

i Middelfart by, således at brugerne har fået et transportbehov dertil.

Skoleelever fra Føns kan komme til skole, også hvis mødetiden ikke er kl. 8, f.eks. i

eksamenstiden.

I visionen i trafikpolitikken står der, at

  • • ”Ingen må dræbes eller kvæstes alvorligt i trafikken”
  • • ”Vi vil alle frem i rette tid”
  • • ”Den kollektive trafik skal være effektiv”
  • • ”Vi er en grøn vækstkommune”

Vi synes, at alle grundtankerne i visionen kan understøtte vores ønske om en udvidelse af busrute

401 til Føns.

Det vil være en stor gevinst og serviceforbedring for kommunens borgere i Føns, samt alle andre

borgere, som så vil kunne få del i vores naturrigdomme.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *