Procesbeskrivelse.

Føns og omegns Lokaludvalg

 Middelfart kommune. Udvikling i en hel kommune

Lokaludvalgets bemærkninger til kommunens forslag til en procesbeskrivelse.

Med henvisning til Vibeke Nørby’s mail af 25. maj 2011 bl.a. med et Forslag til udviklingsarbejde i lokalsamfundene – proces for projekt ”Udvikling i en hel kommune”, efterfølgende benævnt Forslag til procesbeskrivelse, giver Føns og omegns lokaludvalg her de efterspurgte kommentarer/ be-mærkninger.

Vore bemærkninger tager udgangspunkt i vor indmelding på dialogmødet den 23. maj 2011, hvor vi udtrykte – og fortsat mener, at gennemførelsen af en udviklingsplanlægning i lokalområderne – herunder i Føns og omegn – er en god ide, som vi støtter. Lokaludvalget vil gerne spille en igang-sættende og koordinerende rolle i Føns sogn for denne proces.

Især finder vi det positivt, at

1. lokalområdernes udviklingsplaner skal ”løftes op i et fællesskab om udvikling i en hel kom-mune”.

2. planerne skal resultere i konkrete handlingsplaner – opstillet af lokalsamfundet.

 

Netop disse 2 positive forudsætninger foranlediger også vor væsentligste indvending mod forslaget til procesbeskrivelse – nemlig forslaget om en tidsforskudt ”step-opdeling”. Vi fremførte allerede på dialogmødet indvendingen mod, at landsbyer og lokalbyer skal færdiggøre deres udviklingsplaner med konkrete handlingsplaner, inden center- og hovedbyerne går i gang med deres tilsvarende proces.

Dels bliver landsbyernes arbejde afsluttet lang tid før resultatet i form af en samlet kommune-udviklingsplan kan implementeres – entusiasmen i udviklingsprocessen begraves i et tilsyneladen-de ligegyldigt planlægningsforløb uden for lokalområdet, som vi ikke kan påvirke. Det er meget uheldigt.

Dels synes vi, at processen vendes på hovedet ved at starte med detaljerne og derefter gå i gang forudsætningerne. Mange forudsætninger om samspil mellem lokalområder og center-/hovedbyer, vil ændres efterfølgende, når udviklingsplaner/konkrete handlingsplaner for lokalområderne skal være afsluttet i henhold til kommunens forslag. I Føns’ tilfælde har vi hidtil orienteret os mest mod Nr. Aaby, men vi kunne sagtens i fremtiden orientere os mest mod Middelfart, hvis det fremmer udviklingen i Føns. Denne vurdering kan vi i lokalområderne umuligt foretage, inden udviklingspla-nerne for centerbyerne/hovedbyen er på plads.

Dvs.: Vi vil på det kraftigste anbefale, at alle 3 step igangsættes samtidigt, og at

processer i de 3 områdeniveauer koordineres af kommunen

arbejdet i de enkelte step forlænges

sluttidspunktet rykkes frem

 

idet den samlede proces gennemføres i 2012 og 2013.

Dette kan medføre, at det vil være mest hensigtsmæssigt at udsætte den første revi-sion af kommuneplanen til 2014.

Vil kommunen ikke ændre tidsforløbet, må vi på det kraftigste anbefale, at

der afsættes tid og villighed til at lave en endelig tilretning af lokalområdernes udvik-lingsplaner, når oplæg til udviklingsplaner for center-/hovedby foreligger.

Vort hovedforslag vil også lette løsningen af vor næste indvending, som vedrører forslagets opde-ling i lokalområder. Her er Føns sogn (lokaludvalgets kompetenceområde) angivet i samme lokal-område, som Viby-Rolund-Udby og Balslev. Forbindelserne mellem disse områder er i dag meget begrænsede, idet hvert område har sine særlige lokalaktiviteter – styret lokalt og uafhængigt af hinanden. Vi vil ikke udelukke, at det kunne være positivt at gå sammen og lave en fælles udvik-lingsplan for de 3 områder, men der er ingen naturlig organisation til at styre denne proces. Det vil efter al sandsynlighed tage mere end 1 år at etablere og få accepteret en sådan organisation, og derefter gennemføre planlægningsprocessen.. Føns og omegns Lokaludvalg

Det vil p.t. være mest naturligt, at de 3 områder gennemfører processen hver for sig, så resultater-ne samles af kommunen. Men ønsker kommunen at få opstillet en fællesplan for det angivne lo-kalområde, og får vi den nødvendige tid og processtøtte til det, deltager Føns og omegns lokalud-valg dog gerne positivt i et sådant forsøg.

Dette bør afklares i kommunens Planstrategi, som forelægges i oktober 2011.

Endelig mener vi, at der i den afsluttende prioriteringsfase bør afholdes et separat præsentations-møde mellem hvert af lokalområderne, centerbyer/ hovedby og projektledelsen/repræsentanter for byrådet, hvor lokalområdernes forventninger kan afstemmes med det muligt gennemførlige. Dette bør ske inden udviklingsplaner og handlingsplaner færdiggøres endeligt.

Vedr. de konkrete spørgsmål til lokaludvalgene og LAG, som er stillet i det fremsendte, mener vi, at vi ovenfor har svaret på spørgsmål i afsnit A.

Vedr. spørgsmål B om Agenda 21 – bæredygtighedsstrategier:

En arbejdsgruppe under lokaludvalget – som er udsprunget af deltagelsen i kommu-nens energirenoveringsprojekt under Minklimaplan.nu – har i øjeblikket en dialog med klimachef Morten Westergaard om, hvordan vi engagerer lokalområdet i

yderligere energirenovering, bl.a. af bevaringsværdige bygninger

energibesparende anlæg

fokus på klimaforandringer og konsekvenser heraf.

 

D.v.s. at vi både har været i gang med, fortsat er i gang med og også har planer for yderligere bæredygtighedsprojekter i lokalområdet.

Desuden arbejder både Føns Søsportsforening, Føns Vig Amatørfiskerforening og lokaludvalget på at åbne adgang for alle til brugen af naturoplevelserne i Føns’ omgi-velser. Det sker dels i foreningernes normale klubaktiviteter, dels ved initiering af særlige projekter – bl.a. etablering af publikumsfaciliteter ved strand og sø og ved etablering af offentligt tilgængelige forenings- og præsentationsfaciliteter ved Føns Vig Jollehavn.

Vi håber, at vore bemærkninger bliver overvejet i kommunen, og at de i stort omfang indarbejdes i den endelige planstrategi for ”udvikling af en hel kommune”.

Med venlig hilsen

Føns og omegns lokaludvalg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *