Trafikpolitik

Føns og omegns Lokaludvalg – 1 –

 Middelfart Kommune, 3.juni 2009

Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat,

Østergade 21,

5580 Nr. Aaby.

Høring om Trafikpolitik for Middelfart Kommune

Bemærkninger fra Føns og omegns Lokaludvalg.

Med henvisning til Kommunens brev af 7. april 2009 fremsendes lokaludvalgets bemærkninger til det modtagne høringsforslag til Trafikpolitik for Middelfart Kommune.

Generelt

Lokaludvalget mener generelt, at forslaget vil give en meget tilfredsstillende og visionær trafikpolitik i Middelfart Kommune. Gennemføres de angivne målsætningerne inden for en begrænset tidsramme, vil befolkningen i Føns og omegn få opfyldt de væsentlige mangler vedr. især

Trafiksikkerhed og

Kollektiv trafik,

 

vi oplever i dag.

Vi kan også tilslutte os målsætningerne for Fremkommelighed og tilgængelighed og Æstetik og miljø – især de oplistede indsatsområder for miljøet.

Vi ser en meget væsentlig mangel i det modtagne høringsforslag. Der bør indgå tidsplaner for gennemførelse af de angivne mål med tilhørende overslag over nødvendig økonomi for årene i planens tidshorisont. Ellers bliver politikken let til ligegyldig valgflæsk. Vi håber ikke, det er meningen med den flot formulerede trafikpolitik. Det bekymrer, at Middelfart Kommune netop – stik imod trafikpolitikkens målsætninger – har nedsat den kollektive trafikbetjening med 20%. Vi forudsætter, at det er en midlertidig foranstaltning.

Som nævnt ligger især emnerne Trafiksikkerhed og Kollektiv trafik beboerne i Føns og omegn på sinde. Vi har gennem mange år oplevet, at vi på disse områder har modtaget meget utilfredsstillende offentlige serviceydelser, og det arbejder lokaludvalget allerede på at forbedre. Foreløbigt er det gjort ved, at vi har fremsendt kommentarer herom til kommuneplanforslaget samt fremsendt ønsker til den ændrede plan for kollektiv trafik. Desuden angiver vi i det følgende uddybende kommentarer og konkrete forslag for lokalområdet vedr. disse emner.

Uddybende bemærkninger vedr. Trafiksikkerhed

En af de fire grundtanker i visionen er: ”Ingen må dræbes eller kvæstes alvorligt i trafikken” (s.3). Dette følges op af flere målsætninger, hvor vi meget værdsætter, at der skal gøres et målrettet trafik-sikkerhedsarbejde, bl.a. skal de sorte pletter registreres.

En stor sort plet i vores område er ved udmundingen af Fønsvej til Assensvej. Oversigtsforholdene fra Fønsvej ud på Assensvej er meget dårlige. Trafikken kommer fra Assens med meget høj hastighed, og p. g. a. vejens drejning kan trafikanter fra Fønsvej ikke se trafikanterne fra Assens-siden, og de kan ikke se trafikanter fra Fønsvej. Især i den mørke periode er det meget farligt, for f.eks. cyklister, for de kan ikke kan nå at komme over Assensvejen, og de kan ikke ses af de andre trafikanter, før det er for sent.

 

Der sker tit uheld, som ikke er registreret i politiets uheldsregistrering, da der måske kun er materiel skade. Vi har konstateret, at politiets uheldsregistrering og skadestuernes registrering ikke er sammenfaldende med antal, og dertil kommer de ikke anmeldte uheld. Føns og omegns Lokaludvalg – 2 –

På strækningen fra Fønsvejs udmunding til Søndergades udmunding til Assensvej er vejen smal, og hastigheden er meget høj. Ofte er vejen fedtet fra landbrugskørslen.

Dette medfører mange farlige situationer for især cyklister.

I samme område vil vi pege på, at ved kraftigt regnvejr opstår der ofte farlige situationer på Fønsvej i svinget ved søens østlige ende, da vejens hældning gør, at meget regnvand ikke ledes væk. Det samles i en kæmpepyt i hele svinget. Pytten bliver temmelig dyb, så der er stor risiko for aqua-planning.

 

Tre steder i Føns er oversigtsforholdene meget dårlige:

1. Ved sammenfletningen Gl. Fønsvej og Fønsvej er oversigtsforholdene meget dårlige.

2. Fra Ronæsbrovej til Fønsvej er der også meget dårlig oversigtsforhold.

3. I svinget ved kirken bør midterstriberne males op, da mange ”skærer af”, så farlige situationer opstår.

I Føns er der kun fortov på en meget lille strækning, og det betyder, at de ”bløde trafikanter” er særlig udsatte.

Derfor vil vi anbefale, at der opsættes ”påbudsskilte”/”zoneskilte med 40 km” indenfor byskiltene.

 

Byskiltet, som nu står mellem Fønsvej 2 og Fønsvej 4, ønskes flyttet til Fønsvej 1, da oversigtsforhold – jf. ovennævnte pkt. 1 – og et sving nødvendiggør, at farten sættes ned. Især om vinteren sker der mange uheld lige på dette sted.

”50 km skiltene”, som opsættes om sommeren langs Føns Strandvej bør være permanente og først ophæves efter Skovløkken ved Grevindeskovens start, da mange færdes på denne strækning året rundt, og da der ikke er fortov, kan der opstå farlige situationer.

 

Med udgangspunkt i målsætningen om at have skolebørn som et særligt fokusområde, vil vi kraftigt anbefale, at der arbejdes med en ”asfalteret sti-løsning” fra Føns til Nørre Aaby, som kan bruges som kombineret cykel- og gangsti.

Et forslag kunne være en dobbelt cykelsti langs Assensvej fra Fønsvej til Søndergade med placering på vestsiden af Assensvej. Dette vil indebære, at krydsning af Assensvejen undgås.

Desuden vil stien kunne benyttes af kommunens andre borgere, som vil til stranden eller nyde de andre rekreative områder i Føns, som f.eks. den store sø.

Uddybende bemærkninger vedr. Kollektiv trafik

Vi vil – som vi tidligere har kommenteret til kommuneplanforslaget og offentliggørelsen af den ændrede plan for kollektiv trafik – foreslå at RUTE 401, der kører til Gamborg, udvides, så den kører ned og vender ved ”Ishuset” på Fønsstrandvej i Føns. Det vil blive en meget attraktiv turistrute – Kystruten – som vil være en udvidelse på ca.6 km hver vej.

De ældre borgere vil kunne blive længere i egen bolig, hvis de har mulighed for at kunne benytte bussen til at handle, læge m.m.

Børn og unge vil kunne bruge bussen, når de skal til videreuddannelse: Gymnasium, HTX m.fl.

Børn og unge vil kunne transportere sig selv til fritidsaktiviteter.

Middelfart Kommune vil være en grøn vækstkommune, så derfor vil det være fremmende for dette, at flere vil vælge bussen i stedet for egen bil, hvis muligheden er der.

Børnehaver, skoler og andre institutioner vil kunne bruge områderne med skov, sø og strand med en busrute til Føns.

Vi mener, at Bussen vil blive brugt mere end nu, hvis der var regelmæssige afgange og også på ”ikke skoledage”.

Beboere i Føns vil bedre kunne bruge togforbindelser til de omkringliggende større byer. Føns og omegns Lokaludvalg – 3 –

I forbindelse med kommunesammenlægningen er flere aktiviteter blevet ”centraliseret” og placeret i Middelfart by, således at brugerne har fået et transportbehov dertil.

Skoleelever fra Føns kan ikke komme til skole, hvis mødetiden ikke er kl. 8.

I visionen i trafikpolitikken står der, at

”Ingen må dræbes eller kvæstes alvorligt i trafikken”

”Vi vil alle frem i rette tid”

”Den kollektive trafik skal være effektiv”

”Vi er en grøn vækstkommune”

 

Vi synes, at alle grundtankerne i visionen kan understøtte vores ønske om en udvidelse af busrute 401 til Føns.

Det vil være en stor gevinst og serviceforbedring for kommunens borgere i Føns, samt alle andre borgere, som så vil kunne få del i vores naturrigdomme.

Afslutning

Vor aktive arbejdsgruppe for lokale trafikforhold ønsker at komme i nærmere dialog med Middelfart Kommune for at finde mulige ændringer, som både forbedrer den offentlige betjening og optimerer anvendelse af ressourcer og miljøbelastninger. Vi deltager gerne i fællesindsatser, som kan fremme Trafiksikkerhed og Kollektiv trafik i lokalområdet. F.eks. vil vi gerne have opdelte oplysninger om økonomien for den kollektive trafik. Vi ønsker at have bedre forudsætninger for at fremsætte realistiske forslag til forbedringer på dette område, så planlægningen ikke blot bliver en blind fremskrivning af forældede systemer.

Vi ser frem til forvaltningens iværksættelse af den foreslåede Trafikpolitik.

Med venlig hilsen

for Føns og omegns Lokaludvalg

Erik Bitsch Olsen, formand

Vedbendvej 1, 5580 Nr. Aaby,

Tlf. 64 42 36 66

e-mail: mallebo@vip.cybercity.dk

NB! Disse bemærkninger er også fremsendt elektronisk til

henrik.christoffersen@middelfart.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *